Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pojedina

ISKUSTVA ELEKTRE ZAGREB U DEFINIRANJU I DOKUMENTIRANJU OP

1 ISKUSTVA ELEKTRE ZAGREB U DEFINIRANJU I DOKUMENTIRANJU OP ˚IH I POJEDINA˝NIH CILJEVA TE PRA˚ENJU PROVEDBE PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA SA ETAK Sustav upravljanja okolišem postavlja ujedna˛ene kriterije unutar kojih se mogu planirati, primjenjivati, provjeravati i preispitivati mogu¸i ...

JEDNOSTRUJNE, DVOSTRUJNE (SA DVA ODVOJENA PROTOKA) I ...

... dvostrujne (sa dva odvojena protoka) i trostrujne (sa tri odvojena protoka) visokog pritiska, sa spoljaänjim ozubljenjem standardne i specijalne konstrukcije velika hidrauli»ka snaga specijalno uleéiätenje zup»anika dobar zapreminski i mehani»ki stepen korisnog dejstva serijska ili pojedina»na ...

RASPODELA TROŠKOVA GREJANJA STAMBENIH ZGRADA ODRE * IVANJEM ...

Još je bolja opcija, tamo gde to tehni*ki i finansijski uslovi dozvoljavaju, instalirati merila toplotne energije, tj. kalorimetre na nivou pojedina*nih stanova, pri *emu ovako izmerena koli*ina toplotne energije mo e biti osnova za podelu troškova ili za direktnu naplatu toplotne energije stanovima.

ADEKVATNOST REZERVACIJE OBAVEZA ZA ŠTETE (RUN OFF ANALIZA)

Mogu će je proceniti sve ove elemente pojedina čno, i svi oni čine ukupni gubitak. Realna procena IBNR se mora uspostaviti, jer to i zakon zahteva, ali sveobuhvatni

J[WP[OJLF QSJSV OJL

3116/!hpejob Bhfodjkb!{b!tusbob!vmbhbokb!j!qspnpdjkv!j{wp{b!Sfqvcmjlf!Tscjkf J[WP[OJLF QSJSV_OJL

Uredbe - Republika Poqska – – – – 41 Beograd, 30 ...

`binama za uvoz iz svake dr`ave pojedina~no ve}i od mi nimalnog (de minimis) koji iznosi 1% od vrednosti (ad va lorem), a za dr`ave u razvoju 2% i da obim uvoza iz svake dr

(Microsoft Word - Lista neophodne dokumentacije za otvaranje ...

In the form of ownership structure scheme to natural persons who are beneficial owners. * Za sva navedena fizi*ka lica koja su imaoci 25% i više direktnih ili indirektnih (preko pravnog lica) upravlja*kih prava kod klijenta (pojedina*no), potrebno je da se prilo e: For all the stated natural persons ...

PRAVILNIK O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE ...

Pravo na pomagalo iz stava 1. ovog člana utvrđuje matična filijala, overavanjem odgovarajućeg obrasca, u roku od 30 dana od dana izdavanja obrasca, osim za pojedina pomagala utvrđena ovim pravilnikom, za koje nije predviđena overa matične filijale.

PUNOMOĆJE/POWER OF ATTORNEY

... za intelektualnu svojinu, drugih upravnih organa, i sudova; podnosi sva pravna sredstva i od njih se odriče i preduzima sve druge radnje u upravnim i sudskim postupcima; predla e izvršenje privremenih mera; sprovodi izvršenje; zaključuje poravnanje; prima novac i novčane vrednosti i prenese pojedina ...

Version 2.1 (a)/September 21, 2007 Verzija 2.1 (a)/21 ...

Potvrde: U slu<aju da neki Pojedina<ni ugovor nije zaklju<en u pisanoj formi, obe Strane mogu da potvrde, ili da tra e da im bude potvr0eno, u pisanoj formi, njihovo razumevanje dogovorenih odredbi Pojedina<nog ugovora (pisana potvrda <ini "Potvrdu").