Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pojedinac

Humanicus issue 3

To je zbog toga što sve ono što je njen sadr aj plod je znanja i promišljanja iz prošlosti bez obzira da li je u pitanju pojedinac ili društvo, duhovno ili materijalno stvaranje, priroda ili tehnika.

POJEDINAC U GRUPI

Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva - Podgorica Glavna i odgovorna urednica Nađa DURKOVIĆ Urednik Lida VUKMANOVIĆ-TABAŠ Recenzenti dr Biljana MASLOVARIĆ mr Danijela RAKOČEVIĆ-MEDOJEVIĆ Vjera MITROVIĆ-RADOŠEVIĆ Mirjana ŠPADIJER Slavica VUJOVIĆ Lektura Ivana MIROŠEVIĆ ...

MEDIJI-NGO -POJEDINAC - JAVNOST

1 Support to Environmental Field Inspection in BiH This Project is financed by the European Union MEDIJI-NGO -POJEDINAC - JAVNOST LEAP KAO INSTRUMENT ZA LOKALNI RAZVOJ I OKOLINSKO UPRAVLJANJE In association with: DVOK UT DVOK UT DVOK UT PRO PRO PRO 2 ZAŠTITA: okoliša/okoline/ ivotne sredine ...

MatejaZeba

S obzirom na to da samopoimanje utje*e na zna*enja koja pojedinac pridaje okolini, njegova se funkcija moûe ogledati u tome da pojedinac moûe mijenjati barem interpretaciju doga*aja i okoline, ako ve* ne moûe mijenjati njih same.

Sveu č - CILJNA ORIJENTACIJA I MOTIVACIJSKA KLIMA ...

Središnja ideja ove teorije jest da je svaki pojedinac cilju usmjereno bi će koje želi demonstrirati vlastitu kompetenciju (Nicholls, 1992; Duda, 1993, 2001; Treasure, 2001).

ПРЕДЛОГ

Sudija pojedinac sudi sporove zbog smetanja dr avine. Sudija pojedinac sprovodi postupak i donosi odluku u predmetima pravne pomoći." Član 7. Član 38. menja se i glasi: „Kad sudi u drugom stepenu u sednici veća ili na raspravi sud odlučuje u veću sastavljenom od troje sudija.

Croatia-III b:Croatia-II a

General provisions of Croatia's companies act The trade name used by a sole trader must contain both the first name and the surname of the sole trader and the designation t.p. ( trgovac pojedinac ).

Svjetski dan srca 2009. u Rijeci

No i svaki pojedinac na svom radnom mjestu moæe tako﷿er uËiniti dosta za poboljπanje vlastitog zdravlja. U organizaciji Hrvatskog kardioloπkog druπtva, Zavoda za javno zdravstvo, Grada Rijeke te Gradske organizacije Crvenog kriæa po lijepom sunËanom danu na rijeËkom Korzu savjete o oËuvanju ...

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

TRGOVAC, TRGOVAČKA DRUŠTVA I TRGOVAC POJEDINAC Pojam trgovca Članak 1. (1) Trgovac je, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, pravna ili fizička osoba koja samostalno trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pru anjem usluga na tr ištu.

VII DEO PRAVNO-PSIHIJATRIJSKI ASPEKTI

Pojedinac sam ili preko punomocnika (advokata) može da podnese tužbu za naknadu štete nadležnom opštinskom sudu. Obzirom da su izvršioci krivicnih dela vezanih