Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pokazatelj

Srčani troponin kao biohemijski pokazatelj perinatalne ...

Volumen 66, Broj 11 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 881 Correspondence to: Aleksandra Simović, Klinički centar, Pedijatrijska klinika, Centar za neonatologiju, Zmaj Jovina 30, 34 000 Kra-gujevac, Srbija.

Bosnia and Herzegovina Bosna i Hercegovina

Economics & FI/FX Research CEE Economic Data UniCredit Research page 46 Disclaimer Our recommendations are based on information obtained from, or are based upon public information sources that we consider to be reliable but for the completeness and accuracy of which we assume no liability.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

Ostvareni rezultati poslovanja HEP-OPS-a u 2008. godini su pokazatelj dobre organiziranosti, stručnog i timskog rada, odgovornosti i visoke profesionalne razine u obavljanju rastućeg opsega, kako tradicionalnih tako i novih, poslova uz minimalno povećanje broja radnika.

Solid Waste Strategic Master Plan, Montenegro - Project ...

Pokazatelj 5-1 Integrisano upravljanje otpadom Pokazatelj 6-1 Prikaz sistema upravljanja opasnim otpadom Pokazatelj 6-2 Prikaz predloženog sistema manifestovanja

OCJENA KRITERIJA MLADIH KONJA U ČEŠKOJ REPUBLICI

Konji se ocjenjuju selekcionerom na poligonu za sljedeće pokazatelje: pokazatelj 1 : za skakanje (stil skoka konja, luk skoka, tehnika rada nogu, elastičnost, sila odraza) pokazatelj 2 : za spretnost (vještina konja, reakcije, eksplozivnost, improvizacija) pokazatelj 3 : za pripremljenost konja ...

KRITERIJI ZA UČINKOVITIJE TRGOVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U ...

Svaki od njih ima svoje prednosti i nedostatke, a u članku će se osvrnuti na sljedeće kriterije odnosno pokazatelje: društvena korist, trošak zagušenja, sati zagušenja, investicijski pokazatelj, implementacija metode spajanja/razdvajanja tr išta, implementacija prekograničnog trgovanja ...

AKTUELNI PROBLEMI CURRENT TOPICS - ATEROSKLEROZA I FAKTORI ...

O ovom markeru se sve do nedavno veoma malo znalo, jer je uglavnom služio kao pokazatelj inflamatornih procesa, a sada je njegov značaj proširen i u dijagnostičkom smislu.

""MMeettaallss--BBaannkkaa"" -- BBaannkk wwiitthh aa LLoonngg ...

cijent adekvatnosti kapitala 79,29%, pokazatelj trajnih ulaganja 37,45%, pokazatelj velikih kredita 9,85%, pokazatelj likvidnosti preko 3, a pokazatelj deviznog rizika 18,81%.

OPORAVAK VENTILATORNE FUNKCIJE PLUCA NAKON HEMODIJALIZE KOD ...

Smanjene vrijednosti parametara ventilatorne funkcije: vitalnog kapaciteta, forsiranog ekspiratornog volumena u prvoj sekundi i forsiranog vitalnog kapaciteta, dobar su pokazatelj te ine stanja.

utjecaj dobi na veličinu

Sukladno s tom konstatacijom, provedene kliničke studije u novije vrijeme upućuju da je redukcija volumena jajnika uz smanjenje broja antralnih folikula mogući pokazatelj slabijeg odgovora jajnika na kontroliranu ovarijsku sti-mulaciju 9.