Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pokusi

Mladen Franjo - ILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG ...

Pokusi na alkali ligninu u kolonskom reaktoru s mjehurićima.....22 3.4.2. Pokusi u tresilici s piljevinom kao supstratom.....23

COMMUNITARIZATION OF THE EU THIRD PILLAR TODAY AND ACCORDING ...

Práce se pokusí popsat a analyzovat sou časné projevy tzv. komunitarizace t řetího pilí ře EU, kterou autor chápe jako proces, kdy oblast policejní a justi ční spolupráce v trestních v ěcech

Utjecaj obrade tla na korovnu floru u ozimoj pšenici

egodišnji poljski pokusi (1996.- 2006.) obavljeni su u ozimoj pšenici (cv. Demetra) na lesiviranom pseudogleju, na lokaciji R. J. Ratarstvo Ţaţinci, P. P. Orahovica d. d. Cilj istraţivanja bio je utvrditi utjecaj nekih sustava obrade tla na strukturu, broj i suhu masu korovnih populacija, bez ...

Biomehanička analiza kretnji slabinske kralježnice

U donjem po lju nalazio se model slabinske kralježnice, na koje je primjenjivano trajno aksijalno centrično i ekscentrično opterećenje u rasponu od 0 do 1000 N. Nakon što su pokusi učinjeni, na intaktnom preparatu učinjene su neurokirurške operacije; flavektomija, mikrodiskektomija, ...

Agriculturae Conspectus Scientificus (Vol.64)

Poljski pokusi provedeni su 1994. i 1995. na površinama pokusnog dobra Oborovo. Za postrnu sjetvu korištena su tri hibrida kukuruza; Bc 175, Bc 222 i Bc

Terapija matiËnim stanicama u lijeËenju akutnog infarkta ...

U sluËaju matiËn ih stanica koπtane sræi, bilo u vidu in situ koriπtenih stan-ica ili onih iz cirkulirajuÊe krvi stimuliranih faktorom sti-mulacije granulocitnih kolonija (G-CSF), brojni dosadaπnji pokusi pokazali su poboljπanje srËane funkcije, a u animal-nim modelima dokazana je njihova ...

University of Split M A R I T I M E F A C U L T Y Dubrovnik J ...

Nešto zbog bojazni od slabe reklame i nelojalne konkurencije, a nešto zato što ih ni sam ne zna (pokusi pouzdanosti brodskih uređaja u tvornici redovito se ne obavljaju, već samo provjera kvalitete), proizvođač rijetko daje takve podatke.

Bc hibridi kukuruza u proizvodnim pokusima u 2010. godini ...

tijekom većeg dijela sezone, dali odlične rezultate, a na nekim lokacijama i rekordne. Ključne riječi: kukuruz, proizvodni pokusi, urod zrna

Perkutane koronarne intervencije u akutnom koronarnom sindromu

Veliki kliniËki pokusi o vrednovanju optimalnog lijeËenja NAP i NSTEMI pokazuju prednost ranog intervencij-skog lijeËenja, koja traje i nakon πestomjeseËnog ili jednogodiπnjeg praÊenja bolesnika.

OUTSOURCING IT/ICT V PROST * EDÍ MALÝCH A ST * EDNÍCH FIREM

Na základ* vlastních zkušeností s poskytováním outsourcingových slu eb se autor pokusí navrhnout mo ná *ešení a zp*soby eliminace rizik p*i poskytování outsourcingu klient*m z prost*edí MSP.