Sputtr.com | Alternative Search Engine

Polprevodni

Digitalni regulator temperature / Temperature controller ...

SSR - 50A Brezkontaktni polprevodni *aki rele Prikaz monta*~e releja /P ower wiring: Brezkontaktni polprevodni *aki rele / Solid State Relays Uporaba:plasti*na industrija:pe*i:komandne omare:kontrola grelcev Ideal aplication:plastics machinery:electrical kilns:control panels:heating elements control "Zero ...

Uporaba intraoperativnih gama detektorjev v onkoloöki kirurgiji

Scintilacijski detektorji so ve~inoma starej{ega izvora in so sestavljeni iz scintilacijskega kristala, fotopomno`evalke in elektronskega dela za {tetje impulzov, polprevodni{ke pa sestavljajo kristal s polprevodnikom, oja~evalec in elektronika (slika 1).

Pilotski projekt regeneracije srednjenapetostnih ...

b) »vented« drevo ob notranji polprevodni plasti (63 %), c) »vented« drevo ob zunanji polprevodni plasti (31 %). »Vented« vodna drevesa, ki se širijo iz prevodnega ali

ELES-ove izkušnje pri načrtovanju, projektiranju in gradnji ...

Polprevodni sloj 3. XLPE izolacija 4. Zunanji polprevodni sloj 5. Bakren ekran 6. Radialna vodna zapora 7. PE plašč Sl. 1. Struktura XLPE kabla C. Debelina izolacije Zanimiva lastnost VN XLPE kabelskih sistemov je, da debelina VN izolacije ni splošno definirana.

TEHNOLO[KA PLAT FORMA

Polprevodni ICPimajo prevodnost manj{o od 10-5 S/cm, prevodni pa ve~jo. Z oksidacijo dose`emo prosto gibajo~o pozitivno nabito skupino, torej "luknjo", v nasprotju s kovinami, kjer se giblje elek-tron (Nobelova nagrada 2000 McDiarmid).

Vacuum Tube Liquid-Vapor (Heat-Pipe) Collectors

V tej polprevodni plasti so titanovi atomi usmerjeni v taki smeri, da se lahko absorbira 98% prihajajočega sončnega sevanja. Končno je na absorpcijsko plast dodana proti-odbojna plast.