Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pomembna

POSLOVNE PREDSTAVITVE KOT POMEMBNA SESTAVINA DELA MENEDéERJEV

ätudentka Anita Troha izjavljam, da sem avtorica tega specialističnega dela, ki sem ga napisala pod mentorstvom prof. dr. Staneta Moûine in skladno s 1. odstavkom 21. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah dovolim objavo specialističnega dela na fakultetnih spletnih straneh.

PARTNERSKA VLOGA PACIENTA V PROCESU U Č INKOVITE OBRAVNAVE ...

definira njene fiziološke, senzorne, vedenjske, kognitivne, čustvene in družbeno kulturne komponente. Vsaka izmed teh je pomembna pri zagotavljanju pacientovih potreb.

Zgradba in delovanje vidne poti pri ~loveku The structure and ...

Opisana je lokacija dru-gih podro~ij mo`ganske skorje, pomembnih za vid; vsen~nem re`nju se kon~a pot, ki je po-membna za prepoznavanje oblik (»pot kaj«), medtem ko se vtemenskem re`nju kon~a pot, ki je pomembna za prostorsko zaznavo (»pot kje«).

OSTANKI DITIOKARBAMATOV V GOMOLJIH KROMPIRJA

Pomembna je izbira pripravkov v zadnjem delu rastne dobe. Pri določanju odmerka bi morali upoštevati zmanjšanje zelene gmote v nasadu ob koncu rastne dobe.

6 Nukleinske kisline

Osnova HIBRIDIZACIJE- pomembna metoda za detekcijo specifičnih koščkov DNA: Southern, Northern blotanje; Genski čipi (mikromreže); PCR Temperatura (deg C) Absorbanca (260 nm) _____

DOLINES AND SINKHOLES: ASPECTS OF EVOLUTION AND PROBLEMS OF ...

Za razumevanje vrtače je najbolj pomembna rekonstrukcija njenega razvoja, pa četudi je ta kompleksen. Ključne besede: vrtača, klasifikacija kraških oblik, kraška morfodinamika.

HP LaserJet P2015 Getting Started Guide - XLWW

V elektronskem uporabniškem priročniku na CD-ROM-u, priloženem tiskalniku, poiščite več informacij o teh temah: · Nasveti za odpravljanje težav · Pomembna varnostna obvestila in upravne informacije · Podrobna navodila za uporabo Te informacije so na voljo tudi na spletnem naslovu http://www.hp ...

The influence of grafting on yield of two tomato cultivars ...

Zato je cepljenje tehnika, ki postaja čedalje bolj pomembna pri integrirani - naravi prijazni pridelavi plodovk v rastlinjakih. Ključne besede: paradižnik ( Lycopersicon esculentum Mill.), tehnike cepljenja, cepič, podlaga, pridelek plodov 1 INTRODUCTION Tomato ( Lycopersicon esculentum Mill.) is a crop ...

PRESENT SIMPLE: am/is/are + past participle (3. oblika gl. oz ...

(Predmet (the office) postavimo na prvo mesto, na koncu stavka dodamo osebo (Mr. Green), če je pomembna. PRESENT PERFECT SIMPLE: Have/has + been + past participle (3. oblika gl. oz. končnica -ed) Example: Bill has invited us to the party.

Introducing clean coal technologies for reduction of ...

Podpora pri nadaljnji uporabi premoga, sprejemljivost na trgu in v okolju pa bo pomembna politična naloga za Evropo. Za učinkovito izrabo potenciala tehnologije zajema in geološkega shranjevanja ogljikovega dioksida (CCS) v Evropi bi bilo treba hitro uvesti de-monstracijski program in ustrezno ...