Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pomenijo

PERSPECTIVES ON WHOLE TREE CABLE YARDING SYSTEMS FOR THINNING ...

Gozdarske družbe so med poskusi, da bi zaustavile nenehno rast stroškov v izkoriš˛anju gozdov na strmem terenu, vztrajno prizadevale mehanizirati se˛njo, obdelovanje in transport drevja, in danes so v rabi ži˛ni žerjavi, ki pomenijo vrhunec v izkoriš˛anju gozdov na strmih terenih.

MODELIRANJE HABITATA KLOPA Ixodes ricinus - DIPLOMSKO DELO ...

Slika 2: Karta višinskih pasov Zgornjega Poso˙ja. Navedene vrednosti v oklepajih v legendi pomenijo število vklju˙enih odsekov v vrednostne razrede.

Acta - 32/1 (2003) + slike

Glavna kvaliteta kra„kih krajin izvira iz edinstvenih vzorcev rabe prostora, ki pomenijo eno najvrednej„ih prostorskih dedi„in v celotnem Sredozemlju.

THE POSITION OF CONSTITUTIONAL COURTS FOLLOWING INTEGRATION ...

Jasno je tudi, da vsebuje več pravic kot EKČP, ne glede na to, da nekatere od njih pomenijo le kodifikacijo ustaljene sodne prakse strasb ourškega sodišča, nekatere pa niso neposredno izto ljive.

Monte Santo

Na robu krogov je napis, v ostalih predelih pa razni Marijini simboli (venci oznaèujejo Marijo za kraljico in gospo vseh stvari, nebeških in zemeljskih, golobèki predstavljajo mir, ki nam ga Marija deli, zvezdice pomenijo, da nam je Marija svetla zvezda in vodnica na nevarnem morju ivlje-nja.

POSLOVNE PREDSTAVITVE KOT POMEMBNA SESTAVINA DELA MENEDéERJEV

Dolgi rokavi pomenijo spoötovanje, avtoriteto in profesionalnost. Surroundings (okolje): Pozanimajmo se, kaköne barve je zid, pred katerem bomo govorili.

ACTIVE GEOTECHNICAL DESIGN IN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

To ponuja možnosti za razprave o mnogih pomembnih in aktualnih temah, ki pomenijo izziv za geotehniško inženirstvo, kot, na primer, ocena tveganja, izkušnje pri dejavnem projektiranju, podzemne gradnje, konstruiranje objektov v težkih pogojih temeljenja, primeri izvedb in mnoge druge.

Trenutno stanje drûavnega cestnega omreûja v Republiki ...

Izgovori, *eö, da so »glavna ovira za nadaljnji razvoj in ohranjanje drûavnega cest-nega omreûja omejena finan*na sredstva«, pomenijo zatiskanje o*i pred realnostjo, kaûe pa se predvsem v njegovem vedno slaböem stanju, pri tem pa se postavlja upravi*eno vpraöanje, ali se kot razvita druûba ...

Uvod TISK 18-2-08 copy

7 Katalog 2008 Catalog 2008 ODPORNOST PROTI KEMIKALIJAM Oznake pomenijo: å odporno O delno odporno - neodporno CHEMICALS RESISTANCE The signs denote: å resistant O partly resistant - non resistant You should consult our tehnical ...

Program metajezikovnega zavedanja pri opismenjevanju in ...

zavedanja, ki pomenijo temelj za dobro opismenjevanje in branje ter zmanjševanje, lajšanje zaetnih dislektinih težav. V veliko pomo in uporabnost so številne specifine raunalniške igre, ki v veliki meri pokrivajo