Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ponajvi

INTRAKRANIJSKA ULTRASONOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI PERINATALNOG O ...

Neurorazvojni ishod nedono{~adi s PV-IVH ovisi o stupnju krvarenja, a ponajvi{e o strukturnim o{te}enjima mo`danog parenhima koje ostavljaju. SEH i IVH II obi~no ne ostavljaju zna~ajnija strukturna o{te}enja, naj~e{}e je rije~ o manjim subependimalnim cistama u slu~aju SEH-a, ili blagoj asimetri~noj ...

Procjena rizika za bolesti koje prenose komarci u odnosu na ...

Tako je u razdoblju od 1 travnja 2005. do 1. travnja 2006. u Europi (ponajvi{e u Francuskoj koja ima dnevne veze sa otokom Reunion) zabilje`eno oko 340 slu~ajeva oboljelih od ovog virusa koji su uve`eni.

MEDICINSKA GENETIKA

dicinske djelatnosti, mo`da ponajvi{e. Toliko novih pris tupa u dijagnostici i terapiji naprosto tra`i zajedni~ko djelovanje znanstvenika i stru~njaka, teoreti~ara i prak

www.magazinaura.net

VODORAVNE CRTE: Vidljive na više noktiju, opažaju se ponajviše kod osoba tamnije kože, a trljanje im pospješuje intenzitet.

[MIGI]I (SOKOLOV POGLED, SASOKOLOVICE)

Okolo srpskih ku}a, srpskih stada i srpskih staza i bogaza po~esto urli~u (vuci) ili halau~u neki drugi - ~udni qu-di, (Arnauti, ponajvi{e). 13 Dr Vlajko ^apri} kom{ija i prijateq iz susednog sela Arbana{ke

www.amfiteatar.org

Takodje problem je jednom i kada ljudi sa diplomom dobiju posao, kako na kraju krajeva mogu taj posao da zadrže (jer tu diploma kao faktor otvaranja vrata prestaje da ima svoj smisao i na scenu stupaju druge karakteristike – a ponajviše sposobnost Ä“oveka da uÄ“i ...

LJ U D S K I T R A G III

Oslanjaju}i se na neka od klju~nih saznanja iz domena osnovnih podru~ja ljudske stvarnosti (antropologija, istorija, svakodnevnica), ovdje }u se zadr`ati ponajvi{e na mogu}im implikacijama balkanskih protivjer~nosti na moralne vrijednosti ljudi (kao pojedinaca i ~lanova razli~itih dru{tvenih grupa, sa ...

BOBAN ILI] IZLA@E U GRADU SVOJE MLADOSTI

"Ponajvi{e sam spre~avao sam sebe, Amerika mi je pru`ila puno umetni~ke slobode i {iroku sliku sveta koji je, ustvari, vode}i na planeti, do`iveo sam novi pogled na realnost.

MAPIRANJE EGZILA U MUZEJU BEZUVJETNE PREDAJE DUBRAVKE UGRE!I"

Tome mo$emo dodati da se u pripovijedanju - pored tvorbe identiteta likova - ponajvi! e gradi pripovjeda#ev identitet,!to potvr%uje tezu Andree Zlatar o "azilu pisanja" koji, iako je neuokviren, nesiguran, "ne-mjesto", ipak je prostor koji pripovjeda#ica stvara pripovijedanjem, gdje gradi vlastiti ...

Armiranje presjeka plasti~nom (FRP) armaturom

U dosada{njim primjenama FRP materijali su svoje mjesto na{li ponajvi{e u podru~ju prednapregnutih konstrukcija, traka za naknadno, spoljnje oja~avanje presjeka kao i u podru~ju