Sputtr.com | Alternative Search Engine

Popullsis

Formulariiregjistrimittëpopullsisëdhe banesave ...

Microsoft Word - albansk.doc. 1 [albansk] Formulariiregjistrimittëpopullsisëdhe banesave Udhëzuespërplotësimineformularit Regjistrimiipopullsisëdhebanesave Kyudhëzuesdo t'jundihmojëjupërtëplotësuarformularinqëjuështëdërguarmepostë. Ështëe ...

"Regjistrimi i popullsisë dhe banesave është investimi më ...

Regjistrimi i Përgjithshëm i Popullsisë dhe Banesave i cili do të kryhet në vitin 2011 është investimi më i madh që një vend kryen për t'i shërbyer vendit të tij.

Informacione të mëtejshme për rajonin e Kukësit dhe RDS-në

The Current Situation In the Kukes Region 121 shtojca: informacione te metejshme per qarkun e kukesit Shtojca Informacione të mëtejshme për rajonin e Kukësit dhe RDS-në

FORMULAR APLIKACIONI PËR REGJISTRIM PËR KORPORATAT E VOGLA ...

formular aplikacioni pËr regjistrim pËr korporatat e vogla qË vendosin tË tatohen sipas skemËs sË tatuarjes mbi tË ardhurat reale application registration form for small corporations that opt to be taxed under the real income taxation scheme obrazac aplikacije za registraciju za male ...

Si te vihet deri te punsimi ne Kosove-01.08.2008

Si te vihet deri te punsimi ne Kosove-01.08.2008 Moderatori : Mirdita të gjithve dhe mirë se keni ardhur në Qendren mediale në Cagllavicë.

Libri Udhëzues mbi Decentralizimin në - Kosovë

Libri Udhëzues mbi Decentralizimin në Kosovë Edituar nga Robert D. Ebel dhe Gábor Péteri These Briefing Notes have been prepared with the financial support of the Kosovo Foundation for an Open Society and the Local Government and Public Service Reform Initiative of the Open Society ...

Situata demografike, sociale dhe riprodhuese në Kosov ...

Falenderimet: Punetorët e ESK-ës kanë luajtur rol kyç në mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave për këtë anketë. Analizimi dhe komentimi I të dhënave është kompletuar nga konsultantët e emëruar nga UNFPA-ja: Laurie Lewis dhe Gilles Roger.

NIVELI I ARSIMIMIT TË POPULLSISË NË KOSOVË DHE NGRITJA E TIJ

1 KUANTIFIKIMI I NIVELIT ARSIMOR TË POPULLSISË NË KOSOVË Asllan Pushka HYRJE. Në ketë punim do të kuantifikohet niveli i arsimimit të popullsisë në Kosovë për përiudhen 20 vjeçare (1961-1981) , kur konsiderohet se Kosova ka bërë ndryshimet më dinamike në strukturat shoqërore.

ZHVILLIMI RURAL NË KOSOVË (Raport hulumtues)

Adresa: Rexhep Mala, nr. 27, Aktash 1, Prishtinë, Kosovë Tel: +381 38 249 320; Fax: +381 249 321; Http://www.riinvestinstitute.org PROMOVIMI I ZHVILLIMIT EKONOMIK NËPËRMES SHOQËRISË CIVILE ZHVILLIMI RURAL NË KOSOVË (Raport hulumtues) Ky raport është pjesë e projektit "Promovimi i ...

\\Klodi_allushi\Materale per CD

njerëzit dhe puna në shqipëri 3 falenderime N xjerrja e kësaj serie studimesh me karakter social përbën një moment i rëndësishëm në jetën profesionale të INSTAT.