Sputtr.com | Alternative Search Engine

Porast

NON HODGKIN LIMFOM U SJEVEROISTOČNOJ BOSNI: PORAST INCIDENCE ...

alma halilbaŠiĆ, enisa meŠiĆ, elmir ČiČkuŠiĆ, aida arnautoviĆ 27 acta med sal 2006; 35 (1): 27-32 non hodgkin limfom u sjeveroistoČnoj bosni: porast incidence i agresivnosti bolesti non hodgkin lymphoma in the north-eastern bosnia: increase of the incidence and aggresiveness of the ...

Porast na industriskoto proizvodstvo vo maj 2008 godina, vo ...

Izdava~: Dr`aven zavod za statistika Skopje, Dame Gruev 4, P.fah 506 Tel. 02/3295-600, Faks 02/3111-336 publikum@stat.gov.mk; www.stat.gov.mk Pri koristewe na podatocite da se navede izvorot Publisher: State Statistical Office Skopje, Dame Gruev 4, P. box 506 Tel. 3892/3295-600, Fax 3892/3111 ...

Sindrom metaboličke inzulinske rezistencije i metabolizam ...

Porast tjelesne težine i oštećenje β-stanica gušterače u metabolizmu glukoze Porast tjelesne težine utječe na disfunkciju β-stanica gušterače smanjujući normalnu pulsabilnost sekrecije inzulina, smanjenom prvom fazom inzulinske sekrecije nakon jela i povećanim otpuštanjem djelomično ...

Timing of Atmospheric CO

References and Notes 1. C. L. Parkinson, D. J. Cavalieri, P. Gloersen, H. J. Zwally, J. C. Comiso. J. Geophys. Res . 104 , 20837 (1999). 2. K. Y. Vinnikov et al. , Science 286 , 1934 (1999).

FIZIČKO - METALURŠKA PRIRODA DEGRADACIJE OSOBINA U ZONI ...

Prema tome, sledeća četiri osnovna mehanizma mogu degradirati osobine zavarenog spoja: a) Nekontrolisani porast zrna; b) Precipitaciono ojačavanje; c) Dislokaciono ojačavanje koje se javlja pri faznim promenama, koje se manifestuju strukturnim promenama; d) Deformaciono ojačavanje koje uključuje ...

utjecaj dobi na veličinu

Uočeno je zamjetno smanjenje volumena jajnika, broja antralnih folikula i indeksa protočnosti (FI) u odnosu na porast starosne dobi bolesnica.

RACIONALNA PRIMENA TUMOR MARKERA CA 125 U GINEKOLOŠKOJ ...

Nivo CA 125 u serumu kod različitih benignih i malignih tumora Čitav niz benignih obolenja različitih organskih sistema može usloviti porast vrednosti tumor markera CA 125 u serumu.

JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE – STANJE I PERSPEKTIVE - THE ...

viznog priliva, porast investicija iz doma}ih i inostranih izvora, smanjivanje spoljnotrgovinskog i bud`etskog deficita, sporiji rast li~ne i javne potro{nje od

1 Potroša čka zadruga Potroša čka Mreža 1 sa sjedištem ...

1 Potroša čka zadruga Potroša čka Mreža 1 sa sjedištem u Koprivnica, Trg bana Josi pa Jela čića 7/1, OIB: 92487398677, zastupana po upravitelju Ivanu Delimar ( u daljnjem tekstu Nalogodavac )

KOLPOSKOPIJA, BIOPSIJA I ELEKTROKIRUR[KA EKSCIZIJA ...

Posljednjih se desetlje}a bilje`i i relativni i apsolutni porast broja `ena oboljelih od adenokarcinoma vrata maternice. Rana dijagnoza glandularnih promjena ~iji maligni potencijal jo{ nije potpuno spoznat, klju~na je.