Sputtr.com | Alternative Search Engine

Posiadaj

9. Dzieci do lat 18 towarzysz„ce osobie podlegaj„cej ...

nie posiadaj„ce dokumentów stwierdzaj„cych to¿samoœæ. Accompanying, children under the age of 18 - previously registered. Nazwisko i miona

ANEKS I FARMACEUTYCZNA, MOC PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DROGA ...

1 aneks i wykaz nazw, postaĆ farmaceutyczna, moc produktÓw leczniczych, droga podania, wnioskodawca(y) / podmiot odpowiedzialny posiadajĄcy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w paŃstwach

ENTEROKRWOTOCZNE SZCZEPY ESCHERICHIA COLI !EHEC" I ...

Bakteriofagi te s& zdolne do infekcji i lizogeniza-cji laboratoryjnych [1] oraz pochodz&cych z ludzkiego jelita szczepów E. coli zarówno niepatogennych jak i*patogennych, równie! tych posiadaj&cych ju! profaga koduj&cego toksyn" Shiga.

1 Wykaz osób posiadaj ących certyfikat ksi ę

1 Wykaz osób posiadaj ących certyfikat ksi ęgowy od nr 45401 do nr 46300 LP Nr certyfikatu Imiona i Nazwisko Nr PESEL 45401 45401/2010 Sylwia Barbara Brzenk 76120315269 45402 45402/2010 Aneta Anna Bednarzak 77120709500 45403 45403/2010 Agnieszka Cegłowska ...

Wykaz podmiotów, które posiadaj * zgod * na szkolenie ...

zgody_na_szkolenie_sport.xls. Wykaz podmiotów, które posiadaj * zgod * na szkolenie instruktorów sportu, trenerów i mened * erów sportu NAZWA JEDNOSTKI ADRES DYSCYPLINA NR DECYZJI I DATA WYDANIA TERMIN WA * NO * CI DECYZJI Klaudia Ujazdowska, Przedsi*biorstwo Usøug Rekreacyjno-Szkleniowych ...

Qigong-kule s odmian akupresury. Dłonie, tak jak stopy posiadaj

Qigong-kule s odmian akupresury. Dłonie, tak jak stopy posiadaj strefy, które odpowiadaj rónym organom wewntrznym. Poprzez masa rotujcych kul mona poprawi

Wykształcenie podstawowe – posiadaj ą osoby, które uko ...

WykształcenieWykształcenie WykształcenieWykształcenie Do sta Ŝu pracy wlicza si ę czas nauki w wymiarze: 1. 3 lata - szkoła zasadnicza lub inna równorz ędna szkoła zawodowa,

Wykaz osób posiadaj ących certyfikat ksi ęgowyod nr 1 do ...

Wykaz osób posiadaj ących certyfikat ksi ęgowyod nr 1 do nr 12712 Lp. Nr certyfikatu Imi ę i nazwisko Nr PESEL 1. 1/2002 Andrzej Fra ńczak 70072100876 2.

Lista zagadnie i podstawowych lektur do kolokwium z ...

1 Lista zagadnie i podstawowych lektur do kolokwium z pedagogiki dla osób, które wnioskuj* o wszcz*cie przewodu doktorskiego DSWE TWP, a nie posiadaj* tytuøu zawodowego magistra pedagogiki P EDAGOGIKA OGÓLNA Pedagogika ogólna 1.

stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zada ...

lub 05-R/10-N ( dysfunkcja ruchowo- neurologiczna ); ► osoby posiadaj ące orzeczenie ZUS winny okaza ć za świadczenie lekarskie uzasadniaj ące