Sputtr.com | Alternative Search Engine

Poskusih

Curriculum Vitae

I. Bensa, L. Barbič, Poročilo o sodelovanju RRI pri Gillonovih poskusih proizvodnje VC cevi, Report on RRI Cooperation in Gillon Experiment in VC Tube Production , 6 pages, 12.5.1993.

Entomopathogenic nematode Steinernema feltiae (Filipjev ...

Doslej so imele entomopatogene ogorčice v Sloveniji status tujerodnih organizmov, njihova uporaba pa je bila dovoljena le v laboratorijskih poskusih.

CHARACTERIZATION OF AUTOCHTHONOUS LACTIC ACID BACTERIA FROM ...

Na osnovi rezultatov smo izbrali nekatere isolate in jih kot starterske culture uporabili v poskusih izdelave sira in sicer iz surovega in pasteriziranega mleka.

REPUBLIKA SLOVENIJA

ARBITRAŢNI SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE Vladi Republike Slovenije in Republike Hrvaške (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se glede na to, da v številnih poskusih v zadnjih letih nista razrešili spora glede meje na kopnem in morju, ob sklicevanju na sredstva za ...

THE ROLE OF OXYGEN IN NEW VINIFICATION TECHNOLOGIES OF WHITE ...

V mikrooksigenacijskih poskusih smo preučevali vpliv različnih dodatkov kisika na sestavo fenolnih spojin in namenili pozornost tudi kombinacijam zorenja z dodanimi hrastovimi segmenti.

Vloga mikrocistinov pri razvoju bolezni parenhimskih organov ...

V kroni~nih poskusih smo ugotovili nez na~ilne spremembe v histolo{kih preparatih in magnetnoresonan~nih slikah. Jetrni testi so po kazali izrazite patolo{ke odklone, koncentraci

PACIENT PARTNER V ZDRAVSTVENI NEGI PO ZAKONU O PACIENTOVIH ...

spoštovanju pravic posameznika in koristi (zdravega ali bolnega) ob poskusih na ljudeh. Ta deklaracija je še vedno najuglednejši kodeks pravil o spoštovanju pravic.

VPLIV GNOJENJA POLJŠČIN Z ORGANSKIMI GNOJILI IN MINERALNIM ...

univerza v ljubljani biotehniŠka fakulteta oddelek za agronomijo matej Šifrer vpliv gnojenja poljŠČin z organskimi gnojili in mineralnim duŠikom v poskusih iosdv rakiČan in jable na spremembo kislosti tal diplomsko delo univerzitetni študij impact of organic fertilization and mineral ...

Smiselnost jesenskega zatiranja plevelov v žitih

Jesensko zatiranje plevelov s kombinacijo herbicidov Boxer in Logran 20 WG v poskusih kaže koristen učinek na pridelek, saj so pridelki višji kot pri spomladanskih tretiranjih z drugimi herbicidi.

IME ZDRAVILA

Maksimalna tolerirana dnevna doza haloperidola v poskusih kroni*ne toksi*nosti, aplicirana oralno, je bila pri podganah 830 mg/kg/22 tednov, oz. 560 mg/kg/80 tednov.