Sputtr.com | Alternative Search Engine

Poskusu

Vloga mikrocistinov pri razvoju bolezni parenhimskih organov* The ...

Pri akutnem poskusu sva ugotovila pove~anje mase jeter, ki je ustrezalo pove~anju spre membe prostornine jeter, ocenjene iz MR-slik. V kroni~nem poskusu se mase jeter v pri

Activity of entomopathogenic nematodes (Rhabditida) against cereal ...

V letu 2009 smo v laboratorijskem poskusu preizkušali učinkovitost treh domačih ras entomopatogenih ogorčic in komercialnega pripravka Entonem (aktivna snov S. feltiae)

Fosfor v zemlji in zelinju kraškega pašnika

Vzorčenje zelinja ruše na obravnavanem poskusu za pridelek ter merjenje vsebnosti rudnin sta bila opravljena ob pričetku druge faze poskusa, to je v četrtem letu ...

Relationship between herbicide application and mineral nutrition ...

gnojili pri dveh hibridih sončnic v lončnem poskusu. Raziskava je potekala v rastlinjaku v štirih ponovitvah. Preučevali smo spremembe vsebnosti dušika, fosforja ...

zbornik gozdarstva in lesarstva 86 (2008), s. 21 - 31 ASSESSING ...

in v drugem poskusu s tankim koncem pri traktorju. Namen je bil izbrati pretežka bremena za takšne naklone, da bi se traktor zaradi preobremenitve zaustavil

DIE VERFÜTTERUNG SAURER SALZE ZUR VERHINDERUNG VON GEBÄRPARESE ...

V našem poskusu je bilo 36 krav molznic, ki so se večkrat otelile, razdeljenih v tri skupine (n=12). Krave v skupini 0 so služile kot negativna kontrola (količina ...

PRIREJA KOPUNJEGA MESA Z RAZLI Č NIMI GENOTIPI PIŠ Č ANCEV ...

Sestava krmnih mešanico v poskusu: Sestava (%) Starter Krmilo za vzrejo jarkic (JR) Surove beljakovine 21 14,8 Surova maš čoba 6 2,5 Surova vlaknina 5,0 7,0 ...

POVEZANOST KOMUNIKACIJE IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENEM ...

V prvem poskusu so bile v faktorski model vključene vse trditve prvega sklopa (sklop o komuniciranju in odnosu s sodelavci) ter trditve četrtega in petega sklopa (sklop ...

»NESTROKOVNOST« V JEZIKU POLJUDNOZNANSTVENIH BESEDIL (PRAGMATI ...

Pri opazovanju in poskusu predstavitve povezav med izraznimi sredstvi in njihovo funkcijo v poljudnoznanstvenem besedilu se bomo v skladu s teorijo spora-

DIPLOMSKO DELO

ter različnega izrazoslovja, pri poskusu določitev primernosti izvajalcev, prišlo do nenamernega oţenja. Kljub vsemu se postavlja vprašanje o vzrokih za ...