Sputtr.com | Alternative Search Engine

Poskytnutie

Možno ho chápať ako subjektívne – dotýka sa vždy ...

alebo nechovať (poskytnutie pomoci), musí sa zdržať určitých aktivít ( ochrana osobných údajov, zamestnanec je povinný nespôsobiť zamestnávateľovi škodu).

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY podprahová zákazka na ...

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY . podprahová zákazka na poskytnutie neprioritných služieb v zmysle §99 a prílohy č.3 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene

(\332RAD VL\301DY SLO.tif)

(\332RAD VL\301DY SLO.tif)

338/2011 Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a ...

338/2011 Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti

o poskytnutie príspevku na podporu samostatnej zárobkovej ...

Príloha č.1 Žiados ť str_1 T. č.: slovom (EUR) Výška prijatej pomoci v €/Sk Dátum prijatia žiadosti: 1. Údaje o žiadate ľovi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v .....

PRÍRU Č KA PRE ŽIADATE Ľ A O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO ...

prÍruČka pre ŽiadateĽa o poskytnutie nenÁvratnÉho finanĆnÉho prÍspevku z programu rozvoja vidieka sr 2007 – 2013 verzia č. 1 platná od 01.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ţiadostí o ...

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ţiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na spolufinancovanie projektov realizovaných v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca na rok 2011

Zoznam oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí ...

Zoznam oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP Výzva na predkladanie žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP 5 Por. č. Obec Kraj Kód ...

326/2011 Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a ...

326/2011 Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor predbežnej žiadosti o poskytnutie bytovej náhrady, vzor žiadosti o bytovú náhradu a vzor deklarácie majetku pri ukončení

Žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie ...

* konverzný kurz EUR/SK - 30,126 8. Vyhlásenie žiadateľa : Vyhlasujem, že a) všetky informácie uvedené v žiadosti vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé, b) sú mi známe podmienky poskytovania dotácie a som si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na poskytnutie dotácie ...