Sputtr.com | Alternative Search Engine

Poslodavca

Pravilnik o pravilima ponasanja poslodavaca i zaposlenih u ...

protiv poslodavca bez prethodnog pokretanja postupka za zaštitu od zlostavljanja kod poslodavca, u skladu sa Zakonom. Kome se podnosi zahtev

POTVRDA POSLODAVCA

Ova potvrda ima ulogu izjavnog dokumenta u kojem, kao ovlaštena osoba tvrtke, jamčim za istinitost svih gore navedenih podataka te pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću to potvrđujem svojim potpisom i žigom tvrtke.

OGLEDNI PRIMERAK KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD

2 Republički odbor Sindikata građevinarstva i industrije građevinaskog materijala Srbije izradio je Ogledni primerak kolektivnog ugovora kod poslodavca, kao pomoć sindikalnim organizacijama da u postupku pregovaranja i zaključivanja kolektivnih ugovora, dođu do najpovoljnijih rešenja za ...

KAKO ORGANIZOVATI SPREČAVANJE POVREDA NA RADU - OBAVEZE ...

KAKO ORGANIZOVATI SPREČAVANJE POVREDA NA RADU - OBAVEZE POSLODAVCA SLUŽBA ZA SPREČAVANJE I ZAŠTITU U svakom preduzeću poslodavac mora osnovati "službu za sprečavanje povreda i zaštitu na radu", mora imenovati stručnog lekara, koji će nadzirati zdravlje radnika onda kada je to predviđeno, i ...

ZAKON O RADU

Odredbe ovog zakona primewuju se na zaposlene koji rade na teritoriji Republike Srbije, kod doma}eg ili stranog pravnog, odnosno fizi~kog lica (u daqem tekstu: poslodavac), kao i na zaposlene koji su upu}eni na rad u inostranstvo od strane poslodavca ako zakonom nije druk~ije odre|eno.

ODGOVORNOST ZA POVREDU OBAVEZA IZ UGOVORA O RADU

zadruga i svako drugo pravno i fiziČko lice koje radniku, na osnovu ugovora o radu, daje zaposlenje radnik je lice koje je zaposleno na osnovu ugovora o radu radni odnos nastaje s danom kad radnik, na osnovu ugovora o radu, stupi na rad kod poslodavca

KOLEKTIVNI UGOVOR

Kod poslodavca, kada proces i uslovi rada to zahtevaju, formira se Odbor za bezbednost i zaštitu zdravlja, kao savetodavno telo, sastavljen od predstavnika sindikata, poslodavca i stručnjaka iz oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja, ako takvih stručnjaka ima kod poslodavca.

OPŠTI KOLEKTIVNI UGOVOR

2 OPŠTI KOLEKTIVNI UGOVOR I OSNOVNE ODREDBE 1.Predmet Član 1 Ovim kolektivnim ugovorom ureĎuju se prava, obaveze i odgovornosti po osnovu rada, postupak zaključivanja ugovora, meĎusobni odnosi učesnika u njegovom zaključivanju i druga pitanja od značaja za zaposlenog i poslodavca. 2 ...

PRIMERI OBRAZACA SUDSKIH ODLUKA KOJIMA SE IZRIČU ...

Da li zaposleni mo e raditi kod drugog poslodavca du e od godinu dana? Ovde se radi o primeni instituta upućivanje na rad kod drugog poslodavca regulisanog odredbom člana 174.

Podaci o poslodavcu

Potvrda (popunjava i ovjerava poslodavac) Potvrda poslodavca o primanjima i suglasnost o provoenju Izjave suglasnosti o zapljeni primanja. Erste&Steiermärkische Bank d.d., OIB: 23057039320 Stranica 1/1 (potrebno navesti datum i godinu) neodreeno vrijeme od: odreeno vrijeme od: do: u ...