Sputtr.com | Alternative Search Engine

Poslovi

JT International AD Senta

JT International AD Senta Member of the Japan Tobacco Inc., the world's third largest international tobacco company, manufacturing internationally recognized cigarette brands which are sold in more than 120 countries worldwide INVITES APPLICATIONS FOR THE POSITION: ­ ...

www.nestle.rs Trade Marketing Category Manager Applications ...

www.nestle.rs Trade Marketing Category Manager Applications should be submitted in English until September 20, 2010. Nestlé Adriatic Foods d.o.o. Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi Beograd,

BLUEWATERS YU Konsalting i menadžment poslovi d.o.o. ERSTE ...

BLUEWATERS YU Konsalting i menadžment poslovi d.o.o. ERSTE Bank a.d. Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad, Srbija Broj tekućeg računa: 340 -34510-93 Registrovano u Agenciji za privredne registre Tel: +381 21 480 4600 Broj registracije: BD 9537 Fax: +381 21 480 4623 Matični ...

stručni prilozi

Zadržavanjem prava svojine nad predmetom lizinga, banka sa svojom nebankarskom lizing kompanijom plasira sredstva uz smanjenje rizika sa istovremeno povećanom profitnom stopom na nivou grupacije. Poslovi lizinga u Srbiji su beležili značajne stope rasta u prvim godinama rada tako da je veličina lizing ...

UGOVOR O POSREDOVANJU U TRGOVINI HARTIJAMA OD VREDNOSTI

UGOVOR O POSREDOVANJU U TRGOVINI HARTIJAMA OD VREDNOSTI Zaključen dana __.__.2010 . godine izmeñu: 1. Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 7b, tel/fax: 201-14-22; 201-12-97; MB: 07759231; PIB:100001159 (u daljem tekstu: Banka ) i 2. _____, adresa: _____, ...

Propisi - Devizni poslovi

ABECEDNI POPIS DR AVA I ZEMALJA I NJIHOVIH OZNAKA  DR AVA ILI ZEMLJA DR AVA ILI ZEMLJA DVOSLOVNA TROSLOVNA BROJČANA NAPOMENA (kratko ime na hrvatskom) (kratko ime na engleskom) OZNAKA OZNAKA OZNAKA Slu beno ime na hrvatskom Slu beno ime na engleskom 1 AFGANISTAN AFGHANISTAN AF AFG 004 ...

Zahtev za izdavanje i korišćenje LIB-a Request for issuing ...

NOVI ZAHTEV/New Request DOPUNA ZAHTEVA /Amendment to Request Lični podaci / Personal information Ime/Name Prezime/Surname Ime roditelja/Parent’s name

Uvodno slovo Introduction

Odr avani su kontakti sa inozemnim partnerima, obavljani poslovi zatvaranja ili svodenja na mirovanje ugovora o reosiguranju, a neki aktivni poslovi su i potpuno okoncani.

Specijalni poslovi su poslovi nabavke i prodaje robe koji se ...

Nataša Nikolovski FA lekcije 1 . Specijalni poslovi Specijalni poslovi su poslovi nabavke i prodaje robe koji se obavljaju uz pomod posrednika u prometu.

PRIVREMENI I POVREMNI POSLOVI I ISPLATA ZARADE

PRIVREMENI I POVREMNI POSLOVI I ISPLATA ZARADE Zbog razlike u obračunu za ostvarenu zaradu za privremene i povremen poslove izvršili smo dopunu programskog paketa BusinessWare Payroll, tako da smo ovu vrstu zarade izdvojili kao poseban oblik zarade - PRIVREMNI I POVREMENI POSLOVI sa šifrom 5.