Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pospolitej

I. Rozprawa doktorska (kwalifikacyjna): „Wpływ ...

jodły pospolitej ( Abies alba Mill.) poza granicami jej naturalnego zasi ęgu. Sylwan, 8: 18-30. 29. Robakowski P. 2006. Ekofizjologia jodły pospolitej ( Abies alba Mill.) w młodym

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ËÓDZKIEJ

... in the study on hydrogen-bonded interactions between harmane and acrylamide Agnieszka Maciąg, Dragana Milaković, Henriette H. Christensen, Matka Antolović, Danuta Kalemba - Essential oil composition and plant-insect relations in Scots pine (Pinus syhestris L.) 71 Skład olejku eterycznego sosny pospolitej ...

NUTRIENTS CONTENTS IN SWEET BASIL ( Ocimum basilicum L.) HERB ...

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W BAZYLII POSPOLITEJ ( Ocimum basilicum L.) W ZALEŻNOŚCI OD DAWKI WĘGLANU WAPNIA I ODMIANY Streszczenie .

THE EFFECT OF NITROGEN FERTILIZATION AND IRRIGATION ON ...

WPŁYW NAWOŻENIA AZOTEM I NAWADNIANIA NA PLONOWANIE I STAN ODŻYWIENIA BAZYLII POSPOLITEJ ( Ocimum basilicum L.) Streszczenie. Bazylia pospolita jest rośliną jednoroczną należącą do rodziny jasnotowa-tych ( Lamiaceae ).

Publikacje*pracowników* Katedry*Warzywnictwa*i*Roślin ...

Nurzyńska*-*Wierdak*R. *2007.*Porównanie*wzrostu*i*kwitnienia*wybranych*od mian* bazylii*pospolitej*(Ocimum basilicum*L.).*VI*Ogólnopolska*Konferencja*Naukowa*nt.* "Biologia*kwitnienia*roślin*i*alergie*pyłkowe".*Lub lin,*8%9.11.2007:*18.*

ARTIE SCHILLER

Horse of the Year in Pol, Hwt. at 3 in Pol. 1st Polskie Derby Nagroda Prezydenta Rzeczy-pospolitej (Pol), Nagroda St. Leger (Pol), etc. KITTEN'S JOY (01 c., Lear Fan). 9 wins, $2,075,791.

C:\Documents and Settings\Jacek\Pulpit\okok.vp

... L., Liliaceae) Marcin Zych, Ma³gorzata StpiczyñskaOgród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego Apoideaokolicjeziora£uknajnona Pojezierzu Mazurskim Jan Goldstein-Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego Kwitnienie, pylenieioblotprzezowadyzapylaj¹ce kwiatówprzylaszczki pospolitej ( Hepaticanobilis ...

Jolanta Domańska*

Jak podaje autorka tymotka łąkowa rosnąca na czarnej ziemi w pierwszym odroście gromadziła więcej niklu (1,16 mg·kg-1), niż w warunkach gleby torfowo-murszowej, gdzie zawartość tego pierwiastka wynosiła 0,24 mg·kg-1, przeciwnie do zachowania kupkówki pospolitej, u której zawartość ...

J. Elementol. 2008, 13(4): 473– Volume 13 Number 4 December ...

plonowanie ¿ycicy trwa³ej (Lolium perenne L). i kupkówki pospolitej (Dactylis glo merata L.) ..... .... W. ORZEPOWSKI, K. PULIKOWSKI – Zawartoœæ magnezu, wapnia, potasu i ...

Rośliny ozdobne

682 Bożena Pawłowska, Bożena Szewczyk-Taranek Aktywność fotosyntetyczna przylaszczki pospolitej ( Hepatica nobilis Schreb.) rozmnażanej w kulturach in vitro..... 153 Photosynthetic activity of hepatica ( Hepatica nobilis Schreb.) propagated in ...