Sputtr.com | Alternative Search Engine

Postaje

KADA I KAKO INTERNET POSTAJE NAJSOFISTICIRANIJE SREDSTVO ...

dr ZLATKO MILIŠA : Kada i kako Internet postaje najsofisticiranije sredstvo manipuliranja? 331 UDK: 316.774:004.738-057.87 KADA I KAKO INTERNET POSTAJE NAJSOFISTICIRANIJE SREDSTVO MANIPULIRANJA?

POLICIJSKE POSTAJE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA UPRAVO Diplomsko delo visokošolskega programa VODENJE IN MENEDŢMENT POLICIJSKE POSTAJE Damir NEDELKO Ljubljana, marec 2009

FAKTORI MALOPRODAJE U POZICIONIRANJU BRENDA

idejama i disciplinovanim razmišljanjem”, možda najočiglednija postaje u kontekstu marketinga lokacija. Danas, u uslovima globalizacije, prisu

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADUUNIVERSITY OF THE ARTS IN ...

1962. godine Aka-demija za pozori{nu umetnost dobija naziv Akademija za pozori{te, film, radio i televiziju, a 1973. godine ona postaje Fakultet dramskih umetnosti. | Te godine, dono{ewem novog zakona o visokom obrazovawu, dotada{we akademije su preimenovane u Fakultet muzi~ke umetnosti, Fakultet ...

MARKETING INFORMACIONI SISTEMI MARKETING INFORMATION SYSTEMS

Daljim razvojem prodaja postaje znaĉajno profesionalnija, prodajno osoblje naglašava znaĉaj uspostavljanja dugoroĉnih odnosa sa klijentima koja će rezultirati njihovom lojalnošću i njihovim ponovnim transakcijama - kupovinama proizvoda od istog preduzeća.

Multidisciplinarni aspekt Ishrane bilja

Zbog toga bitnim elementom znanstvenog proučavanja postaje način gospodarenja prirodnim resursima i utjecaj gospodarenja na kakvoću tla. Za razliku od klasičnih sustava bonitiranja (procjene kakvoće) tla koji u obzir uzimaju samo agroekološke indikatore plodnosti, multidisciplinarni pristup ...

Applying Ethernet in public access telecom networks

Zaključak Ethernet danas ubrzano postaje glavna transportna tehno-logija u modernim telekomunikacijskim mrežama. Nakon što je u posljednjih 30-ak godina preuzeo potpuni primat u privatnim mrežama, Ethernet je preuzeo primat i u izgra-dnji javnih pristupnih širokopojasnih mreža.

B. PODZEMNE VODE B. GROUNDW AT ERS

- teko~a {tevilka postaje za meritve globine do pod-zemne vode; [ifra - {ifra postaje vra~unalni{ki datoteki; Postaja - ime postaje; sestoji iz {ifre postaje vkatastru postaj in imena kraja, kjer postaja deluje; Kota »0« - nadmorska vi{ina to~ke (vmetrih nad gla-dino Jadranskega morja), od katere se ...

Amadeus Selling Platform

Kako putnici sve više koriste Internet da sami uporede cene putovanja, a korporacije ele da racionali-zuju svoje putne troškove, mogućnost pristupa različitim sadr ajima i poredjenje cena tih sadr aja postaje "must have"za sve agencije.

ZDRAVSTVENI TURIZAM EGZISTENCIJALNA POTREBA U SUVREMENOM ...

Uz ove procese sve br i napredak civilizacije donosi i brojne pozitivne promjene u društvenoj sferi gdje kulturno obrazovni nivo ljudi postaje sve veći i širi.