Sputtr.com | Alternative Search Engine

Posterler

POSTERLER / POSTER PRESENTATIONS (P-1 / P-392)

Afazi ile Seyreden Olas› Aural› Migren: Bir Olgu Sunumu Hakan Akgün , Ömer Karadafl, Bilgin Öztürk, Ümit H›d›r Ulafl, Zeki Odabafl› Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye P-1 POSTERLER / POSTER PRESENTATIONS 91 Turk Norol Derg 2009; 15(Ek 2 ...

Teşhir ünitelerinin broşür cepleri için kullanılacak ...

Teşhir ünitelerinin broşür cepleri için kullanılacak olan broşürler ve posterler daha sonra tarafınıza iletilecektir. Ekte standartları belirtilen hastane iletişim malzemelerini tüm hastaneler kendi kaynaklarından, belirtilen ölçü ve standartlara uygun olarak yaptırabilirler.

TIP ET‹⁄‹NDEN B‹YOET‹⁄E

posterler / posters .....463 ankara ‹l merkez‹ndek‹ serbest eczane eczacilarinin sundu⁄u

ispanya iç savas posterleri - solak kedi

Posterler bundan sonra bu örgütler tarafýndan, savaþýn baþlamasýyla iþçilerin kollektifleþtirdiði matbaalara gönderiliyordu. Bu posterler burada litografik levhalarda yeniden üretilir ve genellikle üç ya da dört renk kullanýlarak offset baský tekniðiyle basýlýrdý.

14. Biyoteknoloji Kongresi Yayınlanacak Posterler

14. Biyoteknoloji Kongresi Yayınlanacak Posterler 1. Agaricus bisporus türüne ait misellerin SDS-PAGE yöntemi ile karakterizasyonu Erbil Kalmış Ali Tanrısever Şevket Karaçancı 2.

hpdeskjet 845c/825cseries içindekilertablosu

35 35 35 35 posterler poster lerposterl er posterler baskıyahazırlık baskıyahazırlık baskıyahazırlık baskıyahazırlık 1. 1. 1. 1. Giriştepsisinidışarıçekin.

ı P1 13 Etem OSMA, Ülkühan YAŞAR, Zeliha LEBLEBİCİ ...

Poster Sunum Olarak Kabul Edilen Bildiriler P1 kodlu posterler: 5 Mayıs 2011 Perşembe (13.30-17.00) P2 kodlu posterler: 6 Mayıs 2011 Cuma (09.30-13.00) P3 kodlu posterler: 6 Mayıs 2011 Cuma (13.30-17.00) Kodu Sıra No Yazarlar Bildiri Başlığı P1 1 Ahmet Levent İNCELİ, Meliha ...

32TUSAD_elektronikbaski.qxp:Layout 1

Patoloji sonucu KARSİNOSARKOMA (SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMA + OSTEOSARKOM) ve 1 adet peribronşial (direkt yayılım) lenf nodu metastatik olarak raporlandı. Olgumuzu nadir görüldüğü için literatür eşliğinde sunduk. TÜSAD 32.ULUSAL KONGRESİ - SOLUNUM 2010 ELEKTRONiK POSTERLER 31 31

E-Bilim ve Bilgi Yönetimi - 3. Uluslararası Değişen ...

Açış konuşmacısı: Dr. Tony Hey, Microsoft Şirketi Başkan Yardımcısı Sempozyum dili: Türkçe ve İngilizce (eş zamanlı çeviri yapılacaktır) Bildiriler kitabı: Kabul edilen tüm bildiriler ve posterler kitap olarak yayımlanacaktır.

Bilimsel Bir Makale (ınsız)

Anonim ◆◆◆ ◆◆◆ BOYUT VE fiEK‹L Son y›llarda poster sergileri, hem ulusal hem de uluslararas› toplant›larda giderek daha ola¤an hâle geldi (Posterler, bilim adamlar›n›n verilerini ast›klar›, deneylerini tan›mlad›klar› sergi panolar›d›r).