Sputtr.com | Alternative Search Engine

Postihuj

GENETIKA ČLOVĚKA

Lidskágenetikase zabývávariabilitou a dědičnostílidských jedinců. Lidskágenetikase zabývávariabilitou a dědičnostílidských jedinců.

Familiárna adenomatózna polypóza - mimočrevné prejavy

Obr. 4 A: Zložený odontom v ľavej polovici dolnej čeľusti (viď. šípka); B: Nadpočetné premoláre v mandibule (dva nadpočetné premoláre v pravej polovici ...

OPER¡CIA V›HREZU MEDZISTAVCOVEJ PLATNICKY V DRIEKOVEJ CASTI ...

Bolesti v driekovej *asti chrbtice postihuj˙ naj*astej*aie pacientov vo veku od 30 do 50 rokov. Vo v‰**aine prÌpadov s˙ tÌto pacienti lie*enÌ neurolÛgom a ...

Svalové kŕče v praxi všeobecného lekára

288 Via practica | 2010; 7 (6) | www.solen.sk Medziodborové konzílium Úvod Svalový kŕč (krampus) možno charakt erizovať ako extrémnu formu involuntárnej ...