Sputtr.com | Alternative Search Engine

Postoji

th

HRVATSKI ULJUDBENI POKRET – CROATIAN CIVILIZATION MOVEMENT. President: Tomislav Dragun, PhD . Pete Poljanice 7, Zagreb, Croatia. hrvatska.uljudba@gmail.com

lipanj 2009. June 2009 TaxFlash

postoji obveza podnošenja prijave mjesno nadležnom poreznom tijelu. Novost koju donosi Pravilnik je oblik i sadržaj obrasca Pri jave činjenica bitnih za oporezivanje kojim se utvrđuju

INtegratIve

Author is dealing with the research and educational work in the fields of integrative biophysics, quantum medicine and quantum-holographic

UČESTALOST FAKTORA RIZIKA ZA VASKULARNU DEmENCIJU KOD ...

Veći ukupan volumen ishemijskih lezija mozga postoji kod multi-infarktne (p=0.012). Zaključci: Između multi-infarktne demencije i subkortikalne ishemijske vaskularne demencije postoje razlike u učestalosti faktora rizika za vaskularnu demenciju: veća učestalost upotrebe alkohola, veća učestalost ...

ZNAČAJ VENTRIKULARNIH EKSTRASISTOLA KOD MLAĐIH PACIJENATA ...

Rezultati: Ventrikularne ekstrasistole su učestalije tamo gde postoji strukturalna promena na srcu. U odnosu na podelu po Lownu kod pacijenata sa simptomima naj-zastupljenija je grupa 1, dok kod pacijenata sa hipertenzi-jom i nekom promenom na valvularnom aparatu zaustu-pljene su sve grupe.

Metabolički sindrom - međuodnos inzulinske rezistencije ...

Slični su bili i rezultati The Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) koji upućuju na to da postoji linearna povezanost između povećanja indeksa tjelesne mase (ITM) ili opsega struka i arterijskog tlaka.

E ss kk uu ll aa pp 2008;3(1-2):24-31 S - VIŠESLOJNA ...

ne postoji međusobno statistički značajna razlika u pojavi komplikacija u zavisnosti od CT stepena akutnog pan kreatitisa. Ako se uzme u obzir prisustvo odnosno odsu

VOLUME 2, FEBRUAR2010, BROJ

postoji kod 37 do 76 % pacijenata sa AIP, ali je nalaz 20 nedovoljno specifičan. Povišen nivo cirkulišućih IgG4 antitela, predstavlja precizniju, a samim tim i

Peptička ulkusna bolest Peptic Ulcer Disease

Peptički ulkusi mogu nastati na svim dijelovima probavnog trakta gdje postoji aktivnost želučanog soka, poglavito na jednjaku, želucu ili dvanaesniku, a rijetko se mogu naći i u proksimalnom jejunumu te u ileumu u području Meckelova divertikula.

Projektovanje baza podataka (programiranje CRUD operacija)

Sada na serveru postoji prazna baza podataka, a u MySQL data direktorijumu postoji direktorijum i i datoteka db.opt u direktorijumu baze. Kako se budu dodavale tabele, dodavaće se i datoteke koje odgovaraju tabelama.