Sputtr.com | Alternative Search Engine

Postoperativni

MechanismsandTreatmentofPostoperativeIleus

MechanismsandTreatmentofPostoperativeIleus AndrewLuckey,MD;EdwardLivingston,MD;YvetteTache´,PhD Objective: To review the pathogenesis and treatment

Sarajevo, 27. - 29. May Hotel Radon Plaza

ORGANISERS Association of Cardiologist of Bosnia and Herzegovina * Association of Angiologists of Bosnia and Herzegovina ** * Association of Cardiologist of Bosnia and Herzegovina is member of European Society of Cardiology (ESC) and World Heart Federation (WHF) ** Association of angiologists of ...

Dijagnostika i rezultati lečenja miksoma srca

Postoperativni tok je bio normalan. Kon-trolnom ehokardiografijom više se nije registrovao tumor. Ranije subjektivne tegobe su se povukle. Treći bolesnik, star 53 godine, nekoliko godina alio se na br e zamaranje i osećaj lupanja srca koji se prvo javljao pri naporu, a sve češće i u miru.

Modifiers 58, 78, and 79 to be used on Surgical CPT Codes ...

Modifiers 58, 78, and 79 to be used on Surgical CPT Codes Only During a Global Surgical Period

EFFECT OF LOW POWER LASER ON POSTOPERATIVE TRISMUS

U zaključku se mo e istaći da laser male snage predstavlja potpuno bezopasno dopunsko sredstvo za primenu u postoperacionom toku jer mo e uspešno da deluje na suzbijanje postoperativnog trizmusa. Ključne reči: Postoperativni trizmus, terapija, laser male snage

DUGOG DEJSTVA U ORALNOJ HIRURGIJI - c LINIc AL SIGNIFIc Acy ...

tika u toku intervencije, olakšava postoperativni oporavak i smanjuje uzimanje anelgetika. U radu je dat pregled osobina lokalnih anestetika

Endoskopska dakriocistorinostomija Endoscopic ...

To su dokazali postoperativni rezultati scintigrafije koji su, kada se upoređuju samo uspeš ne operacije, bolji u grupi bolesnika operisanih endoskop

RACIONALNA PRIMENA TUMOR MARKERA CA 125 U GINEKOLOŠKOJ ...

Postoperativni nivo vrednosti CA 125 > 35 U/mL kod pacijentkinja koje nemaju zaostali (rezidualni) tumor i vrednosti > 65 U/mL kod onih sa zaostalim tumorskim 4

PRIPREMA, ANESTEZIJA I POSTOPERATIVNI TRETMAN KARDIOHIRURŠKIH

PREOPERATIVNA PROCENA I PRIPREMA KARDIOHIRURŠKOG BOLESNIKA Osnovni principi: 2. Preoperativna procena operativnog rizika predstavlja suštinu perioperativnog zbrinjavanja kardiohirurškog bolesnika 3.

KOLPOSKOPIJA, BIOPSIJA I ELEKTROKIRUR[KA EKSCIZIJA ...

Postoperativni tijek pro{ao je bez kom-plikacija, a patohistolo{ki nalaz pokazao je sljede}e: Dg.: Adenokarcinoma in situ cervicis. CIN II cum koilocytosi.