Sputtr.com | Alternative Search Engine

Postupcima

ISPITIVANJE EFIKASNOSTI KRATKOG PROTOKOLA GNRH AGONISTIMA I ...

... 2008;3(1-2):82-9 Studentski radovi Studentski radovi Adresa autora: Vojvode Stepe 37, 22000 Sremska Mitrovica; E-mail: marijasimlesa@yahoo.com UDK 618.11:615.256 UDK 618.177-089.888.11 ISPITIVANJE EFIKASNOSTI KRATKOG PROTOKOLA GNRH AGONISTIMA I GNRH ANTAGONISTIMA NAKON PRIMENE KONTRACEPTIVA U POSTUPCIMA ...

PROGRAM/ PROGRAMME - MEHANIZACIJA, AUTOMATIZACIJA I ...

3. Me|unarodno savjetovanje 3 rd International conference PROGRAM/PROGRAMME MEHANIZACIJA, AUTOMATIZACIJA I ROBOTIZACIJA U ZAVARIVANJU I SRODNIM POSTUPCIMA

Intelligent Machine Vision System for Automated Quality ...

Kvaliteta keramičkih pločica provjerava se i ocjenjuje postupcima vizualne provjere kvalitete, gdje se ljudski čimbenik nastoji zamijeniti sustavom strojnog računalnog vida u funkciji povećanja kvalitete i povećanja efikasnosti proizvodnje.

THE ROLE OF CRYOGENICS IN MACHINING PROCESSES

For this c p fa Technical Gazette 16, (2009), 3 4-10 Uloga kriogenika u postupcima obrade rezanjem F Puavec, A Stoi, J Kopa.š. ć. č Figure 5 Slika 5 Comparison of unacceptable smeared (a) and acceptable surface with uniformly distributed open pores (b) Usporedni prikaz neprihvatljive (a) i prihvatljive (b ...

PUNOMOĆJE/POWER OF ATTORNEY

PUNOMOĆJE/POWER OF ATTORNEY Mi, dole potpisani, We, the undersigned, ovim ovlašćujemo Nenada Aleksića advokata Rige od Fere 3 11000 Beograd, Srbija da nas zastupa u svim postupcima u vezi sa prijavama za zaštitu prava intelektualne svojine i registrovanim pravima intelektualne svojine pred ...

genetic causes of infertility

S obzirom na to da ne postoje jedinstvene smjernice u pristupu dijag-nostike i liječenja neplodnosti, nastoje se izdvojiti sku-pine visokorizičnih neplodnih bolesnika prema njihovim kliničkim osobitostima koje će biti podvrgnute rutin-skim dijagnostičkim postupcima u svrhu otkrivanja uzroka ...

za javne nabavke

Priručnik za javne nabavke bi trebao predstavljati sredstvo za klijente u postupcima nabavki, i pomoći im da savladaju te postupke na bolji i brži način.

HEPATITIS C U TRANSFUZIJSKOJ MEDICINI HEPATITIS C IN ...

Primjenom HCV antigena u testiranju, skraćuje se serološka nereaktivnost u razdoblju takoz vanog dijagnostičkoga prozora, te ga se dovo-di na razinu blisku molekularnim postupcima za dokazivanje virusnoga genoma u krvi 16.

FARMAKOLOŠKE OSOBINE DIKLOFENAKA I PARACETAMOLA KOD OGLEDNIH ...

skih parametara prema standardnim postupcima na auto matskom spektrofotometru LISA 300 plus, sa međuna rodnom kontrolom kvaliteta dobijenih rezultata:

A Practical Noise Prediction Method for Cavitating Marine ...

Do-datno, još su se dva različita vijka (DTMB 4119 i Seiun-maru HSP) analizirala postupcima uzgonskih površina i CFD metodom, a rezultati su uspoređeni s Hoshinovom panel metodom i s rezultatima pokusa.