Sputtr.com | Alternative Search Engine

Potreb

Современное состояние ...

Современное состояние потребительского рынка России Официальный документ Комитета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Russia's consumer market up to-date (Russian CCI's Committee ...

EKONOMIKA PITANJA PRAŠI * EV NA VIŠJO TE O

Interes pitanja praši*ev na višje te e se je pojavil zaradi potreb po proizvodnji te jih šunk, predvsem za potrebe proizvodnje pršutov ter nekaterih drugih suhomesnatih proizvodov.

Opatijska kardiovaskularna rehabilitacija i suvremena ...

Kontinuirani pro-grami edukacije bolesnika obuhvaÊaju sva znanja potreb-na za ostvarivanje ideje trajne samostalne kardiovaskular-ne prevencije, a na tragu navedenog je i ©kola nepuπenja.

10600900851 / 440N00540 QSG-Poster AMILO - cover + body

Il contenuto dell'imballaggio e il prodotto raffigurati potreb-bero presentare delle differenze rispetto al prodotto acquistato. L'elenco esatto degli articoli consegnati è riportato sull'etichetta della configurazione presente sull'imballaggio.

Anksiozno-depresivni poremeÊaj u akutnog kardioloπkog bolesnika

Kako je depresija vrlo mukotrpno stanje za bolesnika koje dovodi u teæim sluËajevima i do suicidalnosti, potreb-no ju je lijeËiti. LijeËenje treba zapoËeti odmah nakon πto je depresija prepoznata i to onim metodama koje su za specifiËnog bolesnika i njegovu kliniËku sliku najviπe obe-ÊavajuÊe.

ARTROPLASTIKA KOLJENSKOG ZGLOBA MONOKONDILARNOM ENDOPROTEZOM ...

Nakon toga potreb-no je u˛initi ležište za femoralni dio proteze. Probnim kompo-nentama endoproteze potrebno je prekontrolirati opseg kretnji, stabilnost i os koljena.

KADROVSKA DEJAVNOST, RAZVOJ KADROV IN KARIERNI RAZVOJ V ...

UVOD Trgovino lahko opredelimo kot gospodarsko dejavnost, katere temeljna naloga je posredovanje izdelkov med proizvodnjo in porabo, ki naj proizvajalcem olajöa prodajo, porabnikom pa zagotovi zadovoljitev njihovih potreb in ûelja. äiröe gledano je trgovina tudi storitvena dejavnost.

TWO ARTICLES ON BIOMASS CHP/DHC IN SLOVENIA May 2004 ...

kapaciteta parne turbine omogoča pokrivanje le okrog 50% potreb po toploti v času nižjih zimskih temperatur, zato v času vršnih obremenitev parni kotel obratuje pri polni

Revision of coal reserves and placement of exploitation ...

Količina domače proizvodnje premoga zadostu-je za 78,0 % vseh načrtovanih potreb po trdnih gorivih. V Šaleški dolini ležišče premoga v PV je na dan 31.

THE NORWEGIAN SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE "NORWAY DIGITAL"

Norway Digital je razvit in izdelan na podlagi potreb uporabnikov, ciljev e-Uprave, bele knjige parlamenta in direktive INSPIRE. Norway Digital predstavlja široko sodelovanje, ki temelji na osnovnem okvirju, nacionalnih in mednarodnih standardin in na potrebah za distribucijske dejavnosti.