Sputtr.com | Alternative Search Engine

Povinnos

Úroven verejného uvedomenia si rizík ockovania - *eserved ...

Úrove‹verejnéhouvedomeniasirizíko£kovania Povinnéo£kovanie Povinnos·o£kovaniavin˝chkrajinách VSpojenomkrá'ovstveo£kovanieniejepovinnéuûviacneû storokov 10 Vmnoh˝ch⁄alöíchkrajinách o£kovaniedetíniejepovinné: Rakúsko, Nemecko, Kanada, Austrália, Nov˝Zéland...

nový cestný zákon

Od 1. februára sa menia pravidlá pre vodičov Od 1. februára 2009 začne na slovenských cestách platiť celoročné svietenie, zákaz telefonovania počas jazdy a prísnejšie sankcie za alkohol za volantom.

SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZ Ť AHUJE POVINNOS Ť EVIDENCIE ...

príloha č. 1 k zákonu o erp účinná od 1.1. 2012 . sluŽby, na ktorÉ sa vzŤahuje povinnosŤ evidencie trŽieb v elektronickej registraČnej pokladnici

Povinnos ť používa ť elektronické registra čné ...

Da ňové riadite ľstvo Slovenskej republiky Povinnos ť používa ť elektronické registra čné pokladnice, ktoré sp ĺňajú technické

Žiadosť o spátkový kalendár

... vo*výške** *.....**Eur*k*dátumu*.....*a*zaväzuje*sa*dlh*splatiť*** * v*splátkach*vo*výške*.....*EUR*mesačne*od*dátumu*.....* * * * *****Uvedeným*uz naním*dlhu*nie*je*dotknutá*povinnos ť*dlžníka*uhrádzať* pravidelné*zálohové ...

P R A C O V N Ý P O R I A D O K

povinnos ti sprÁvcu skladu uČebnÍc..... 8 povinnos ti riaditeĽa Školy..... 9 povinnos ti zÁstupcu riaditeĽa pre vÝchovu a vzdelÁvanie ...

Upozornenie pre podnikate * ov, ktorí sú povinní pou íva ...

Zákonom o ERP nedošlo k zmene rozsahu slu ieb, na ktoré sa vz * ahuje povinnos * evidencie prijatých tr ieb. 2. Zmeny vyplývajúce zo zákona o ERP Oproti doterajšiemu právnemu predpisu - vyhlášky MF SR *. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tr ieb elektronickou registra*nou ...

ovacieho obdobia da ňovníka – právnickej osoby, ktorý ...

Povinnos ť podávania daňového priznania a ur čenie zda ňovacieho obdobia da ňovníka, ktorým je právnická osoba je upravené v ustanoveniach § 41 a § 49 zákona č. 595/2003 Z. z.

PREPRAVNÝ PORIADOK AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

(4) Prevádzková povinnos@dopravcu je povinnos@vykonáva@autobusovú dopravu vsúlade s dopravnou licenciou a so zmluvou o výkone vo verejnom záujme.

Zmluvná pokuta a odstúpenie od zmluvy1

Zmluvná (konvená) pokuta je dohodou urené plnenie pre prípad porušenia zabez-peenej povinnosti, ktoré je povinný poskytnú oprávnenému subjektu ten, kto zabezpeenú povinnos poruší.