Sputtr.com | Alternative Search Engine

Povremenog

Zakon o obligacionim odnosima FBiH/RS

Strana 1 Knjiga 1: Opšti dio..... 1 Glava 1: Osnovna načela.....

ODLUKU

ГОДИНА I БРОЈ 5 14. ОКТОБАР 2008. Na osnovu ~lana 43. Zakona o buxetskom sistemu („Slu`beni glasnik RS", broj: 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05 i ...

INTERBUS ugovor

INTERBUS ugovor UREDBA O OBJAVI UGOVORA O MEÐUNARODNOM POVREMENOM PRIJEVOZU PUTNIKA OBIÈNIM I PUTNIÈKIM AUTOBUSIMA INTERBUS Èlanak 1. Objav­ljuje se Ugovor o ...

ZAKON

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA Član 1. U Zakonu o doprinosima ("Slu bene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02 i 17/06) u ...

POSLOVNIK

POSLOVNIK VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2009) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim poslovnikom uređuju se organizacija i način rada Visokog saveta ...

Primer 1. Odrediti potrebnu površinu armature za stub poznatih ...

Razni primeri dimenzionisanje STUB.doc. TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 79 PRIMERI ZA VE BE Primer 1. Odrediti potrebnu površinu armature za stub poznatih dimenzija ...

PRORAČUN KRSTASTO ARMIRANE PLOČE

1. krstasto armirana ploČa p5/1 proraČun krstasto armirane ploČe c b a 3 4 12 po s 104 pos 103 p o s 105 pos 106 po s 10 7 2 1 4 3 a b c pos 102 pos 101 7.20 5.40 ...

UGOVOR O MEĐUNARODNOM POVREMENOM PRIJEVOZU OBIČNIM I PUTNIČKIM ...

UGOVOR O MEĐUNARODNOM POVREMENOM PRIJEVOZU OBIČNIM I PUTNIČKIM AUTOBUSIMA (INTRBUS) Ugovor o međunaronom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim ...

UGOVOR O OBAVLJANJU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA

Na osnovu člana 124 Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 70/2001 i 73/2001 - ispr.), zaključuje se UGOVOR O OBAVLJANJU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA Između ...

sudske prakse Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

_____KRIVIĈNO PRAVO _____ KRIVIĈNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Grupa ljudi kao obiljeţje kaznenog djela 1.