Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pozemkov

Official agricultural land price in the Slovak Republic

... môžu cenami efektívnej ponuky a dopytu byť aj centrálne stanovené pevné ceny pôdy, pokiaľ vyhovujú uvedeným podmienkam. Úradné ceny sú v súčasnosti využívané na fiškálneúčelyariešeniemajetkovo-právnychvzťahovkpôde. Kľúčové slová: úradná cena, výmera, dane z pozemkov ...

396/2009 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504 ...

396 ZÁKON zo 16. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

(Microsoft Word - Laz\355kov\341,Bandlerov\341.doc)

Pre stanovenie hodnoty pozemkov na úely pozemkov˝ch úprav platí vyhláöka MP SR . 38/2005 Z. z. o urení hodnoty pozemkov a porastov na nich na úely pozemkov˝ch úprav.

S T A N O V Y Pozemkového spoločenstva vlastníkov lesov ...

S T A N O V Y Pozemkového spoločenstva vlastníkov lesov, pozemkov a iného majetku. Názov: Urbár – Pozemkové spoločenstvo Lazany. Sídlo : Lazany

Slovenský pozemkový fond a jeho úlohy na úseku prenájmu ...

Slovenský pozemkový fond a jeho úlohy na úseku prenájmu poľnohospodárskych pozemkov v správe a nakladaní fondu Ing. Olga Hamajová-poradky ň a generálneho riadite ľ a Ing.

VäEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE O DANI Z NEHNUTE Ľ ...

Ak sa vöetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do v˝öky svojho podielu na dani. 2)Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Horná Lehota v tomto členení : a/orná pôda b/trvalé trávnaté porasty ...

Pozemky ZVOLEN, m. č. Západ – odpove ď na dotazy JUDr ...

Pozemky ZVOLEN, m. č. Západ – odpove ď na dotazy JUDr. Emil Va ňko, advokát, Sládkovi čova 2, 960 01 Zvolen, ako právny zástupca vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa vo Zvolene, mestská čas ť Západ , ulice:

o lesoch,

(2) Pri vyuûívaní lesn˝ch pozemkov na iné účely ako na plnenie funkcií lesov sa a) chránia lesné pozemky najmä v ochrann˝ch lesoch (§ 13) a v lesoch osobitného určenia (§ 14), b) pouûije len nevyhnutne potrebná v˝mera lesn˝ch pozemkov a obmedzuje sa narúöanie celistvosti lesa, c ...

NÁVRH PRAVIDIEL SCEĽOVANIA POZEMKOV A VLASTNÍCKYCH ...

Návrh zásad na umiestnenie nových pozemkov v obvode pozemkových úprav katastrálneho územia I a. 1 NÁVRH PRAVIDIEL SCEĽOVANIA POZEMKOV A VLASTNÍCKYCH PODIELOV K POZEMKOM Všeobecné podmienky vyrovnania za pozemky podliehajúce pozemkovým úpravám 1.

Kataster nehnute¾ností

Kataster v dy obsahuje tieto údaje: 1. geometrické a polohové urèenie nehnute¾nosti a katastrálne územie, 2. parcelné èíslo, druh a výmeru pozemkov, súpisné èísla stavieb, príslušnos pozemkov k zastavanému územiu obce, 3. údaje o právach k nehnute¾nostiam, o ...