Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pozemku

254/2010 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej ...

M – výmera pozemku v m 2, VŠH MJ – jednotková všeobecná hodnota pozemku v €/m 2. Jednotková všeobecná hodnota pozemku sa môže stanoviť aj pre skupinu pozemkov.

Zmluva o budúcej zmluve

Strana 1 z 11 ZMLUVA O BUDÚCEJ NÁJOMNEJ ZMLUVE K POZEMKU. uzatvorená v zmysle § 289 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Návrh ZÁKON ze dne ………. 2009

Hlava IX Zajišťování některých činností správy domu a pozemku třetí osobou § 55 Společenství je oprávněno na základě usnesení shromá dění zajistit provádění činností nále ejících do správy domu smlouvou uzavřenou s osobou, která je oprávněna vykonávat ivnost ...

U Z N E S E N I

pozemku parc. č. 8406 – vodná plocha ocelkovej výmere 2946 m 2. Odpredávaná časť pozemku bola odčlenená geom. plánom č. 720-213/2011 aoznačená ako parc. č. 8406/5 – ost.

Přiznání k dani z nemovitostí

ODDÍL Příloha k listu číslo: Údaje k dani z pozemků Příloha číslo: 201 Druh pozemku 205 Název katastrálního území 204 Název obce 206 Kód katastrálního území 7 3 0 5 5 6 207 Parcely - v případě nedostatečného počtu následujících polo ek pou ijte další přílohu k listu daňové ...

POKYNY

V případech, kdy je od vlastnictví k bytu nebo nebytovØmu prostoru odvozovÆno spoluvlastnictví k pozemku, podÆvÆ poplatník přiznÆní k dani z pozemku ve výměře odpovídající výıi spoluvlastnickØho podílu na společných čÆstech stavby.

OBEC ZAHOŘANY ZAHOŘANY 58, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO ...

o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace Zastupitelstvo Obce Zahořany se na svém zasedání konaném dne 6.10.2008 usneslo vydat

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

na pozemku p. č. …………. - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 373 m 2, , k.ú. Rochlice u Liberce,obec Liberec, spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti ideální 7624/…………. k celku na společných částech domu č.p. ……………., na pozemku p.č. ……………, k ...

Informatívny výpis

pozemku parc. č. 2297/38, zast. plochy o výmere 591 m2, ktoré zabezpečuje pohľadávku Československej obchodnej banky, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140.

k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku

Poplatník Finanční úřad m 2 % Kč Kč/m 2 m 2 Kč Kč Kč Kč Daň z pozemků - výpočet daňové povinnosti, Celková výměra druhu pozemku sní ená o výměru zastavěnou nemovitými stavbami Cena pozemku za 1 m 2 podle § 5 odst. 1 a 2 zákona - vyplňte pouze u druhů pozemku A a D Základ daně podle ...