Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pozemku

Smlouvu o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického ...

Strana převodce vykonává dále práva a povinnosti vlastníka k následujícímu svěřenému majetku: číslo parcelní druh pozemku v˝měra m2 «Ostatní_pozemky_1» zahrada «V˝měra_ostatních_1» katastrální území : «kú» obec : Praha zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní ...

Pozemky ZVOLEN, m. č. Západ – odpove ď na dotazy JUDr ...

pozemku cudzou osobou (po zápise tohto vecného bremena - oprávneného užívate ľa pozemku). Vlastníci bytov na základe zo zákona vzniknutého vecného bremena sú preto

Městský úřad

Vlastníci pozemku p.é. 1662/6 k.ú. Dolní Podluží podali žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby plotu na jejich pozemku a stavební úřad nemůže v situaci, kdy stavebník splní podmínky stanovené právními předpisy na úseku stavebního řádu, jakož i podmínky stanovené dotčenými ...

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Vytvorené cez ...

zariadeniach tohto bytového domu a na pozemku parc. č. 971/1, výmera 639 m2, zastavaná plocha, podľa zmluvy V 2083/05 - 1515/2005 Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome ako i spoločných častí a

Poučenie

Na uvedenie výmery, druhu a lokalizácie pozemku je smerodajný údaj v katastri nehnuteľností. V prípade pozemku „zastavaná plocha a nádvorie“ podlieha dani z pozemkov tá časť, ktorá nie je zastavaná stavbou, podliehajúcou dani

M A N D Á T N Í S M L O U V A o zajiš ťování správy ...

pozemku, vedení ú četnictví pro mandanta související s provozem domu a pozemku a stanovení některých práv, povinností a činností vyplývajících ze vztah ů jednotlivých vlastník ů, mandanta

Místo stavby : Okres : Stavba : Odnětí : - Trvalý zábor ...

List1 Stránka 1 Katastrální území : Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) Stavba : Odnětí : Místo stavby : Okres : Investor : Údaje o odnímaném pozemku Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Stávající kultura ...

Katastrálny bulletin č

Možno takúto stavbu zapísať aj bez rozhodnutia o zmene druhu pozemku, alebo je možné stavbu zapísať tak, že nedôjde k zmene druhu pozemku pod stavbou?

VÝHODY SPOLUPRÁCE S M&M REALITY

Prodej pozemku určeného k výstavě RD o výměře 3867 m v obci Měník u Nového Bydžova. IS jsou na hranici pozemku. Řadový RD prošel kompletní rekonstrukcí.