Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pozemku

List k dani z pozemků

ODDÍL Údaje k dani z pozemků 201 Druh pozemku A - orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad B - trvalý travní porost (dříve louka, pastvina) C - hospodářský les Kód souboru lesních typů - pouze u druhu pozemku C D - rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb E - zastavěná plocha ...

M E S T S K É Z A S T U P I T E Ľ S T V O V S T U P A V E Z ...

24.uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemky medzi Mestom Stupava a výlučným vlastníkom pozemku p. č. 1675/49, zapísaného na LV č. 8095 v k. ú. Stupava, podielovými spoluvlastníkmi pozemku p. č. 1675/324 a 1675/326 zapísaných na LV č. 8603 a p. č. 1675/33 zapísaného ...

íslo 4/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za ...

a) vlastník pozemku b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce, alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri

íslo: 1/2011 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC

Zastupitelstvo pověřuje starostu vyjednáním pronájmu pozemku parc. č. 1439 od Pozemkového fondu ČR a následného bezúplatného převodu do vlastnictví obce v případě, že pozemek bude v územním plánu obce určen jako veřejná zeleň či jako pozemek pro výstavbu veřejně ...

(2. Úprava zásad prodeje nemovitostí,zásad prodeje ...

S T A T U T Á R N Í M * S T O LIB E REC (2. Úprava zásad prodeje nemovitostí,zásad prodeje pozemkù a interního pøedpisu k oceòování pozemkù)

L L U U C C I I E E M M A A Ř Ř Á Á K K O O V V Á Á

pozemku existující nebo uvažované, tak pomocí t z ní odvodit hodnotu řídy polohy právě pozemku). Z níže uvedené tabulky plyne, že v nejnepříznivějších polohách u nejméně

Nabídka pozemku

Nabídka pozemku. BYT č. 11 BYT č. 14 BYT č. 12 BYT č. 13

Nabídka pozemku

BYT č. 15 Nabídka pozemku. BYT č. 15 BYT č. 18 BYT č. 16 BYT č. 17

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou ...

prostor v domě, úklid pozemku, není-li zahrnut do nájemného podle čl. 3 odst. 2 písm. j), užívání výtahu, dodávka vody z vodovodů a vodáren a odvádění

MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA MARTIN

Odpredaj pozemku pod garážou súp. č. 7362, parc. č. KN-C 601/51, zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m 2 , k. ú. Záturčie, v lokalite radových garáží na Ulici Tehelná, v prospech Miroslava Perniša s manželkou Xéniou Pernišovou, obaja bytom Hurbanova 3800/5, 036 01 ...