Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pozitifli

Mide Karsinomal›Hastalarda Mikroskopik Rezeksiyon S›n›r ...

Mide-nin tümünü tutan tümörlerde 1/3'lik bölümünü tutanla-ra k›yasla s›n›r pozitifli¤i biraz daha fazla idi (p=0.055). 6 cm'den büyük, ...

Bazal Hücreli Karsinoma ileSkuamoz Hücreli Karsinoman›n ...

SHK' larda bax pozitifli¤i-nin, BHK'larda ise bcl-2 pozitifli¤inin ön planda olmas› SHK'da apopitozun çok daha belirgin oldu¤unu göstermektedir. Bu sonuç ...

Genel cerrahi hastalarõnda preoperatif HBsAg, Anti-HCV, Anti ...

Ocak ve ark. 19 preoperatif hastalarda HBsAg pozitifli*ini %3.2 oranõnda saptamõ*lardõr. Genel cerrahi hastalarõnda yapõlan bir çalõ*mada; ...

Sinovyal sarkom: 82 olgudaklinikopatolojik de¤erlendirme

Bifazik sinovyal sarkom olgular› ya-n› s›ra sitokeratin veya EMA pozitifli¤i sapta-nan monofazik fibröz tip ve kötü diferansiye tip sinovyal sarkom olgular› de¤erlendirmeye al›n-d›. Çepeçevre normal doku içermeyen olgula-r›n tümü marginal eksizyon kabul edildi.

MULTIDRUG RESISTANCE IN LOCALLY ADVANCED BREAST CANCER

Ayrıca, 9 hastada kemoterapi sonrasında Pgp pozitifli*i saptanmı*tır. Kemoterapi sırasında indüklenen mdr1 gen ekspresyonu (p<0.001) ve Pgp pozitifli*i ...

Prevalence of Celiac disease in Turkish children with type 1 ...

Bulgular: 48 diya-betli çocu¤un 8'inde anti-doku transglutaminaz› IgA pozitifli¤i saptand›. ‹ki diyabetli çocukta selektif IgA eksikli¤i saptand› ve her ikisinde de anti-doku transglutaminaz› IgG pozitifti. ‹ntes-tinal biyopsi, ...

Risk Factors for Fecal Carriage of Extended-Spectrum Beta ...

Ayaktan hastalarda ise GSBL pozitifli¤i yönünden belirlenen tek ba¤›ms›z risk faktörü yak›n zamanda antibiotik kullan›m›d›r (OR: 2.8; CI: 1.61-5.12; P = 0.000).

Stability Studies of Urine Strips and Urine Samples

Her 15 adet taze idrar›n 11'inde Glukoz, 10'unda protein, 5'inde bilirubin, 5'inde keton pozitifli¤i mevcuttu. 7 numunede lökosit, 8'sinde eritrosit pozitif olarak saptanm›flt›r.

S‹TOMEGALOV‹RUS (CMV) HASTALI⁄ININ TANISINDA ANT ...

Hibrit yakalama tekni-¤inde yalanc› pozitifli¤in RNA problar›n›n nonspesifik ba¤lanmas›na veya anti RNA:DNA antikorlar›na veya laboratuvardaki hataya ba¤l› olmas› olas›d›r.

Macro-amylasemia in a patient with selective IgA deficiency ...

vaka selektif IgA eksikli¤i ve antifosfolipid antikor pozitifli¤i ile iliflkili olan dokümante edilmifl ilk makroamilazemi vakas›d›r.