Sputtr.com | Alternative Search Engine

Praistorija

Balcanica XXXV (2004)

Dumitrescu, Vl., 1970 A propos de 1'origine de l'ornamentation excsées de la culture hallstattienne de Basarabi (Roumanie), Zbornik radova posvćen Grgi Novaku, Zagreb, 235-240 Eibner, A., 1996 Die Bedeutung der Basarabi-Kultur, Basarabi-Komplex , Bucarest, l05-118 Garašanin, M., 1973 Praistorija na tlu ...

BALCANICA XXXVI

As for 3 N. Tasić, "Stratigrafski i relativnohronološki odnos Gomolave kod Hrtkovaca i Gradine na Bosutu", Rad vojvodjanskih muzeja 30 (Novi Sad, 1987), 85-92. 4 M. Garašanin, Praistorija na tlu SR Srbije , vol. II (Belgrade, 1973), 511-515; R. Vasić, "Sremska grupa zapadnobalkanskog kompleksa ...

PALEOLITIK I MEZOLITIK

U: Praistorija jugoslavenskih zemalja , vol. I, (ur. A. Benac) , str. 331-355. Sarajevo: Svjetlost. Basler, Ð. 1979. Paleolitske i mezolitske regije i kulture u Crnoj Gori.

POLISHED STONE IMPLEMENTS OF THE NEOLITHIC STAR^EVO CULTURE ...

In (A. Benac ed.): Praistorija jugoslavenskih zemalja II. Neolit. Sarajevo, 229-363 Gara{anin 1979 M. Gara{anin: Centralnobalkanska zona. In (A. Benac ed.): Praistorija jugoslavenskih zemalja II.

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

24 PRAISTORIJA Od 35000 do 2000. godine pre nove ere U pokušaju da umilostivi bogove prirode, da ima uspeha u lovu, da zabeleži nešto što je samo njemu bitno, čovek crta i slika po pećinama koje su mu služile kao prvobitna staništa (Altamira - Španija, Lasko - Francuska).

REGIONAL CHARACTERISTICS OF THE BRNJICA CULTURAL GROUP

After M. Gara{anin’s synthesis in the Praistorija jugoslovenskih zemalja,the works of a larger number of authors significantly promoted the cognition on ter

Archaeological Site of Lepenski Vir

D. Srejović, Protoneolit - Kultura Lepenskog vira, Praistorija jugoslavenskih zemalja II (neolitsko doba) (Protoneolithic – Culture of Lepenski vir, Pre-history of Yugoslav

“The people who are Illyrians and Celts” : Strabo and the ...

Drechsler-Bižić, Japodska grupa, in: A. Benac (ed.), Praistorija Jugoslavenskih Zemalja 5. Željezno doba (Sarajevo 1987) 439–441; see B. Olujić, Povijest Japoda.

MATURSKI ISPIT U GIMNAZIJI

UVOD U ISTORIJU I PRAISTORIJA 1.1. UVOD U ISTORIJU Ispitni ciljevi: Učenik/ca pokazuje da umije da: 1.1.1. razumije koncept istorijskih izvora i definiše vrste istorijskih izvora; 1.1.2. razlikuje velika istorijska razdoblja i zna načine računanja vremena. 1.2.

I N F O R M A T O R

Računanje vremena, petriodizacija, pomoćne istorijske nauke. 2.Praistorija: Peridizacija praistorije; Svakodnevni ivot ljudi u praistoriji; Društvena organizacija; Kultura; Iliri.