Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pravilnik

PRAVILNIK O IZGRADNJI STANICA ZA SNABDEVANJE GORIVOM MOTORNIH ...

Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva PRAVILNIK O IZGRADNJI STANICA ZA SNABDEVANJE GORIVOM MOTORNIH VOZILA I O USKLADIŠTAVANJU I PRETAKANJU GORIVA ("Sl. list SFRJ", br. 27/71) Član 1 Izgradnja stanica za snabdevanje ...

PRAVILNIK olga

Microsoft Word - PRAVILNIK olga.doc ***** * ***** ** ***** ***** ***** , ***** ***** * ***** ***** ***** ***** (" ***** *** **! ** ", *" 23/2006 * 113/2008) I ***** ***** **** 1 *** ***** ***** ** *** ***** ** ***** ***** ...

Pravilnik o radnoj knjižici

Pravilnik o radnoj knji ici (1997) _____ Pravilnik o radnoj knji ici "Slu beni glasnik RS", br. 17/97 I. OSNOVNE ODREDBE Član 1.

pravilnik_o_radu

Microsoft Word - pravilnik_o_radu.doc. 1 ** ***** ***** 11. 13. ***** * *** - ***** ***** („***** ***** ***** *****", *** 55/07) ***** 147. ***** ***** * ***** *****, ***** **** ***** ** ***** ***** 06.06. 2008.

Pravilnik o vatrogasno-spasilačkom obezbeđenju i vatrogasno ...

Na osnovu člana 89. st. 1. i 2. a u vezi sa članom 73. Zakona o vazdušnom saobraćaju ("Službeni list SRJ", br. 12/98, 44/99, 73/00 i 70/01) i tačke 16.

PRAVILNIK

PRAVILNIK OKLASIFIKACIJI, MINIMALNIM USLOVIMA I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ("Sl. list RCG", br. 02/03) IOSNOVNE ODREDBE 'lan 1 Ovim pravilnikom klasifikuju se ugostiteljski objekti po odre*enim vrstama i uslugama, odre*uju se kategorije, elementi i mjerila za kategorizaciju, kao i ...

6 Pravilnik O Organizaciji Rada I Sistematizaciji Radnih ...

Na osnovu člana 24 Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005) i člana 14 stav 2 Statuta Osnovne škole “Šamu Mihalj” u Ba čkom Petrovom Selu, Direktor Osnovne škole “Šamu Mihalj” u Ba čkom Petrovom Selu donosi:

PRAVILNIK

PRAVILNIK O POSTUPKU I USLOVIMA ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA STAVLJANJE MEDICINSKOG SREDSTVA U PROMET ("Sl. glasnik RS", br. 102/2006) I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se sadr aj zahteva, postupak i uslovi za dobijanje, izmenu ili dopunu, kao i obnovu dozvole za stavljanje u promet ...

PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA, STRUČNIH ...

Ovim pravilnikom propisuje se vrsta stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA MALE VREDNOSTI

Strana 1 Upravni odbor Fonda za ekologiju opštine Obrenovac na osnovu člana 9. Statuta na sednici odr anoj 20.02.2003. godine u vezi sa članom 124. stav 1.