Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pravilu

A COMPARATIVE THEORETICAL–EXPERIMENTAL ANALYSIS OF ...

Po pravilu, metode za proračun sleganja plitkih temelja na krupnozrnom tlu precenjuju očekivana sleganja, a potcenjuju nosivost tla, što dovodi do toga da je dimenzionisanje temelja konzervativno.

Vjeran NikoliÊ-Heitzler, Marin Pavlov, Zdravko BabiÊ ...

Akutni miokarditis za razliku od toga u pravilu se u poËetku prezentira sa uveÊanom dijastoliËkom dimenzi-jom lijevog ventrikula i urednim iv. septumom, meutim sa znaËajno loπijim oporavkom sistoliËke funkcije od ful-minantnog miokarditisa.

Komplicirane infekcije mokra}nog sustava i izborantibiotika

IMS uzrokovane strukturnim abnormalnostima se u pravilu te{ko lije~e, ~esto relapsiraju i zahtijevaju urolo{ku intervenciju, za razliku od IMS uzrokovanih metaboli~kim abnormalnosti-ma ili imunolo{kim deficitom koje se u pravilu lak{e lije~e i ne relapsiraju.

REGULACIJA NAPONA I KOMPENZACIJA JALOVE SNAGE POMOĆU SVC ...

PRIMJENA PARALELNO PRIKLJUČENIH FACTS UREĐAJA ZA REGULACIJU NAPONA I KOMPENZACIJU JALOVE SNAGE Pošto su elektrane u pravilu znatno udaljene od mjesta potrošnje električne energije, prijenos proizvedene jalove snage rezultirao bi velikim gubicima u mre i te dodatnom slabljenju prijenosne moći mre e.

vrstu testa. Rutinski su veÊinom koriπteni SET s ...

Fulminantni miokarditis kao πto mu samo ime kaæe, na-staje naglo sa izrazito teπkom kliniËkom slikom do kardio-genog πoka, sa zaËudo dobrom prognozom,a u pravilu mu Ëetiri tjedna ranije prethodi sindrom "gripe" ili febriliteta.

XIXth International Conference on the History of Cartography

Od tada se međunarodne konferencije o povijesti kartografije odr avaju u pravilu svake dvije godine, najčešće u Europi, iako su do sada odr ane tri u SAD-u i Kanadi.

Mlazno injektiranje – Projektiranje u uvjetima nesigurnosti ...

U pravilu mlaz injekcijske smjese podupire sam postupak i održava stijenke bušotine oko šipki radi lakšeg povrata suspenzije za bušenje. Za bušenje kroz zidove i beton koriste se specijalne bušaće krune.

VA@NOST RANE DIFERENCIJALNE DIJAGNOSTIKE ZAKA[NJELOG I ...

U slu~aju ozbiljnoga razvojnog poreme-}aja, djeca jezi~ne strukture usvajaju drugim procesima obrade nego njihovi vr{njaci koji nemaju tih te{ko}a, te im za to treba vi{e vremena i deficiti u pravilu nisu nika-da do kraja kompenzirani.

neki uVodni asPekTi ekonoMske analize PRaVa

Povrede zakonskih propisa, uvek imaju za posledicu plaćanje kazni, što može da bude skupo, ali je možda još gore od toga to što se ove povrede, po pravilu, negativno odražavaju i na konkurentnost preduzetništva.

DRUŠTVENI KONTEKST KRIZE ŠKOLE I OBLICI ŠKOLSKOG NASILJA

Dimej (Dumay, 1994: 54) napominje da sociolozi koji proučavaju obrazovne sisteme po pravilu razgraničavaju tri oblika školskog nasilja: 1) oblici egzogenog (spoljašnjeg) nasilja, spoljni u odnosu na školu, koji se infiltriraju i pored prepreka; 2) nasilje u školama koji otkriva neki oblik ...