Sputtr.com | Alternative Search Engine

Preddiplomskih

BOLESTI CVIJE]A I UKRASNOG BILJA DISEASES OF FLOWERS AND ...

74 Pregledi knjiga - Books review POLJOPRIVREDA 16:2010 (1) 74 SADR@AJ Sveučilišni udžbenik Bolesti cvije}a i ukrasnog bilja upoznaje studente preddiplomskih, diplomskih i posli-jediplomskih sveučilišnih studija, ali i sve koji se bave proizvodnjom cvijeća i ukrasnog bilja, s ...

ZAGREB, 2005. - NASTAVNI PLAN I PROGRAM PREDDIPLOMSKIH ...

sveuČiliŠte u zagrebu edukacijsko-rehabilitacijski fakultet nastavni plan i program preddiplomskih studija r e h a b i l i t a c i j a l o g o p e d i j a

MUZIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Pravilnik o postupku utvrĎivanja rang liste prijavljenih pristupnika za upise u I.godinu preddiplomskih studijskih programa 3

PRAVILNIK o stipendiranju učenika i studenata

Ovim Pravilnikom uređuju se opći uvjeti, način, postupak, kriteriji, kao i druga pitanja koja se odnose na prava i obveze korisnika stipendija, učenika srednjih škola i studenata sveučilišnih (preddiplomskih i diplomskih) ili stručnih studija studija s područja Općine Kraljevec na Sutli ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI

za upis studenata u I. godinu stručnih, sveučilišnih preddiplomskih te integriranih (preddiplomskih i diplomskih) studija u akademskoj godini 2011./2012.

SVEUĈILIŠTE U ZADRU

1 sveuĈiliŠte u zadru . klasa: 602-04/11-06/02. urbroj: 2198-1-79-10/11-04. zadar, 9. svibnja 2011. natjeĈaj za upis studenata. u prvu godinu redovitih jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih sveuĈiliŠnih studija, redovitog jednopredmetnog integriranog preddiplomskog i diplomskog ...

PRAVILNIK O IZVEDBI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA ...

1 Na temelju članka 82. i uzevši u obzir odredbe članaka 70. do 90. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne Novine br. 123/03., 198/03.,

O B A V I J E S T

sveuČiliŠte u zadru o b a v i j e s t u ponedjeljak, 14. 11. 2011. zakljuČuju se upisi studenata u zimski semestar akad. god. 2011./2012.: a) preddiplomskih sveuČiliŠnih studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveuČiliŠnog studija i struČnih studija, b) diplomskih ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU

1 sveuĈiliŠte u splitu natjeĈaj za upis studenata u i. godinu sveuĈiliŠnih preddiplomskih, integriranih studija te struĈnih studija u akademskoj godini 2010./2011.

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD UMAG

(„Službene novine Grada Umaga“ broj 7/11.), a slijedom provedenog javnog natječaja Upravni odjel za društvene djelatnosti i socijalnu skrb Grada Umaga utvrĎuje Prijedlog liste prvenstva za dodjelu stipendija za studente prve godine preddiplomskih i stručnih studija za akademsku godinu 2011 ...