Sputtr.com | Alternative Search Engine

Prediktivnu

ČASOPIS ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU

Kod skupina studenata i ispitanika srednje ivotne dobi najveću prediktivnu vrijednost imaju pozitivni stavovi prema ivotu, dok kod skupine starijih ispitanika najveću prediktivnu vrijednost imaju depresija i subjektivna procjena zdravstvenog stanja.

Citološki nalaz kod scintigrafski afunkcijskih čvorova ...

Aspiraciona punkcija ima 100% specifičnost i pozitivnu prediktivnu vrednost. Ipak citološki nalaz mo e da bude neubedljiv i kao takav predstavlja dijagnostički iza-zov 10-13.

Uloga kolposkopije i tipizacije humanog papiloma virusa u ...

Ako ove podatke upore-dimo sa vrednostima dobijenim za kolposkopiju, dolazimo do zaključka da je HPV tipizacija takođe visokosenzitivna metoda u trija i bolesnica sa ASC-US nalazom, koja ima višu specifičnost u odnosu na kolposkopiju, pa samim tim i višu negativnu prediktivnu vrednost.

VALIDACIJA TESTA ZRELOSTI ZA ŠKOLU - , Snežana Tovilović ...

dobru prediktivnu validnost, pogotovo kad su u pitanju subtestovi Znanje i Perceptivno zaključivanje, postignuće na TZŠ-u ostvaruje značajan dodatni

PREDIKTIVNA VRIJEDNOST EKG PROMENA KOD BOLESNIKA SA AKUTNOM ...

Rezultati pokazuju da životna dob i strana neurološkog događaja predstavljaju nezavisne prediktivno važne faktore za ispoljavanje ST depresije kao pokazatelja istovremene ishemije srca, dok graničnu prediktivnu važnost imaju isti parametri za VA.

Uloga mjerenja debljine intime-medije te "echo-tracking" u ...

Na primjer, pove}ane vrijednosti inter-leukina (IL)-6 i C-reaktivnog proteina (CRP) udru`ene su s pretklini~kom aterosklerozom i imaju prediktivnu vri-jednost za procjenu razvoja kardiovaskularnih bolesti u budu}nosti [10].

RESEARCH ARTICLE UDC 616.853-036.87: 615.213

Ab-normalan EEG nalaz, kod 66.7% pacijenata, ukazao je na njegovu prediktivnu vrednost za rizik od po-navljaja napada poslije isključivanja AE terapije.

Etiološka dijagnostika atipičnih pneumonija Etiological ...

Važno je nadalje poznavati pozitivnu prediktivnu vrijednost testa koja je povezana s prevalencijom ispitivane infekcije u populaciji. Serološke metode detektiraju imunološku potvrdu infekcije dokazom prisutnosti specifi čnih protutijela koja se pojavljuju s napredovanjem infekcije.

simptoma, ali sa rizikom za nastanak ishemijske bolesti srca

Formule za senzitivnost, specifičnost, dijagnostičku tačnost, pozitivnu prediktivnu vrednost testa i negativnu prediktivnu vrednost testa su date na slici 3.1.

Razumevanje osnova kolorektalnog kancera Prof. Ţan Fevr ...

Odlike testa za masovno rano otkrivanje kancera Test za masovno rano otkrivanje mora da ima •Visoku specifičnost, tj. da je mali broj ljudi sa pozitivnim rezultatom zdrav • Visoku pozitivnu prediktivnu vrednost (visok udeo populacije sa pozitivnim rezultatom ima kancer ili prekanceroznu ...