Sputtr.com | Alternative Search Engine

Predlogih

The Constitution of the Republic of Slovenia/ Ustava ...

V postopkih sprejemanja pravnih aktov in odlo6itev v mednarodnih organizacijah, na katere Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, vlada sproti obveš6a dr avni zbor o predlogih takih aktov in odlo6itev ter o svoji dejavnosti.

REDNI LETNI OBČNI ZBOR ZA LETO 2010

Predsednik je predstavil dnevni red ter povprašal prisotne o morebitnih predlogih za spremembo dnevnega reda. Sam je predlagal dve dopolnili in sicer:-Dopolnitev s točko dnevnega reda, pod katero bi sprejeli potrebne spremembe statuta-Dopolnitev s točko, pod katero bi izvolili volilno komisijo v ...

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU ...

Načrt je spodbudil vrsto posvetovanja o prihodnosti Evrope, ki je dopolnjevala posvetovanja zainteresiranih strani in splošne javnosti o posebnih predlogih politike.

POSLOVNIK O DELU NADZORNEGA SVETA

člen Predsednik predlaga, da se glasuje o predlogih sklepov, ko ugotovi, da se nihče več ne javi k besedi. Glasovanje poteka tako, da se najprej glasuje o prvotnem predlogu predlagatelja sklepa in na koncu o morebitnih drugačnih predlogih.

P R I Z N A N J ZVEZE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO - Zbral in ...

Predsedstvo ZVVS odloča o predlogih za podelitev priznanj in znakov ZVVS. Komisija za kadrovska in statusna vprašanja je pristojna za predhodno obravnavo predlogov za podelitev priznanj in znakov ZVVS z

ZAKLJUČNO POROČILO O OPRAVLJENEM DELU IN PREDLOGI

zakljuČno poroČilo o opravljenem delu, izhodiŠČih in vsebinskih predlogih zakljuČno poroČilo o opravljenem delu in predlogi

Zdi se, da so ministrdtva začela serijsko odpirtati ...

... bo dr ava Slovenija postala ena najrazvitejših e-demokracij na svetu, ne bo mogoče doseči brez dodatnega odpiranja procesov demokratičnega odločanja za e-participacijo dr avljanov s pomočjo orodij e-demokracije, ki omogočajo deliberativno posvetovanje o politikah, strategijah in predlogih ...

PRAVILA DOBRE PRAKSE - PRIPRAVILA: Inženirska zbornica ...

dopolnjena po predlogih članov in mnenju Ministrstva za okolje in prostor. Namen teh Navodil je podati projektantom in investitorjem minimalen vsebinski obseg, ki

Razpis za zbiranje predlogov programa LIFE+ 2011

— Pri predlogih, ki se nanašajo na prednostne habitate/vrste iz direktiv o habitatih in pticah, lahko dele sofinanciranja izjemoma znaša največ do 75 %.

Poro ilo Dav ne uprave Vladi RS

procese, dokazljivo smo pri predlogih sprememb bistveno bolj proaktivni. ► Napredek dokazujejo rezultati dela, ne nazadnje pa tudi odnos do davčnih