Sputtr.com | Alternative Search Engine

Predpisov

Authorisation for State aid pursuant to Articles 87 and 88 of ...

... a.s. Legal basis Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov, zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v ...

24.4.2010 Official Journal of the European Union C 106/47 EN

RECOMMENDATION No P1 . of 12 June 2009 concerning the Gottardo judgment, according to which the advantages enjoyed by a State’s own nationals under a bilateral convention on social security with a non-member country must also be

Klasifikacije; splosne, tehnicne in trgovinske; sifranti

... 12 Register predpisov RS (Zakonodaja RS) 13 Standardna klasifikacija dejavnosti (Statisticni urad RS) 14-15 Standardna mednarodna trgovinska klasifikacija ...

REPUBLIC OF SLOVENIA, Ministry of Finance Tax Administration ...

Priloga 3 REPUBLIC OF SLOVENIA, Ministry of Finance Tax Administration of the Republic of Slovenia EU/EGP - ZAHTEVEK ZA UVELJAVLJANJE DAVČNIH OLAJŠAV EU/EEA - TAX RELIEF APPLICATION Davčno leto/Tax year: 2011* Ali znašajo dohodki, dose eni v Sloveniji, najmanj 90 % celotnega vašega ...

www.osha.gov Personal Protective Equipment

www.osha.gov Personal Protective Equipment OSHA 3151-12R 2003

EN EN

EN EN EUROPEAN COMMISSION Brussels, COM(2011) 169/3 2011/xxxx (CNS) Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2003/96/EC restructuring the Community framework for the

ACT ON FREE ACCESS TO INFORMATION

Zákonník práce v znení neskorších predpisov, §34 ods. 4 zákona c. 229/1992 Zb. o komoditných burzách v znení neskorších predpisov, ...

kodex2005

Medzi príklady porušenia predpisov na ochranu hospodárskej súťa e patria: dohod-nutie cien tovaru; uplatňovanie rozdielnych obchodných podmienok voči jednotlivým zákazníkom; ...

Comparative tables

... (Zákon č. 195/1998 Zz. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov); •Act No. 274/1994 Coll. on the Social Insurance Agency (Zákon NR SR č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej pois_ovni v znení neskorších predpisov); ...

Terms and Conditions for Distributor and Purchaser ...

období, a to vrátane predpisov, všeobecných zmluvných podmienok, etického kódexu, plánu odmien a ďalších dokumentov a v nich obsiahnutých defi nícií, ktoré sú