Sputtr.com | Alternative Search Engine

Predstavljaju

Na putnim prelazima vrši se ukrštanje železničke pruge i ...

Na putnim prelazima vrši se ukrštanje železničke pruge i puteva (saobraćajnica), te kao takva predstavljaju mesta na kojima se veoma često dešavaju vanredni događaji i saobraćajne nezgode praćeni velikim materijalnim štetama i najčešće sa teškim posledic

Primary carcinoid of the ovary

Volumen 68, Broj 3 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 275 Djurović M, et al. Vojnosanit Pregl 2011; 68(3): 274-276. noidni tumori najčešće predstavljaju dijagnostički problem usled nejasne, odnosno nespecifične simptomatologije.

Environment Protection - Cleaner Production

PROGRAM IZLAGANJA Pitanja zaštite životne sredine predstavljaju jedan od prioriteta i sastavni su deo važnih političkih, ekonomskih i socijalnih pitanja savremenog čovečanstva.

Preciznost optičkih metoda skeniranja Cerec®3D sistema u ...

Trodimenzionalno skeniranje, kompjutersko dizajniranje i numerički upravljana izrada zu-bnih nadoknada predstavljaju značajna tehnološka dostignuća koja su doprinela povećanju njihove preciznosti.

Darko Lon čari ć - Profiliranje u čiteljskih kompetencija

orijentacije na činjeni čno znanje, temeljen na nastavnim planovima i programima koji predstavljaju zbir sadržaja kojih se svaki nastavnik treba pridrž avati ima za cilj odgovoriti na pitanje "Što će se

PROJEKAT BEZBEDNOST *}IVOTNE SREDINE

Realizacijom projekta *Bezbednost *~ivotne sredine u lokalnoj zajednici * u Op*atini Medve**a je utvr**eno da jedan od najve**ih problema ekolo*ake nebezbednosti predstavljaju smetli*ata koja se nalaze prakti*no u zoni grada.

TICS IN CHILDREN TIKOVI U DEČIJEM UZRASTU

Tikovi u dečijem uzrastu predstavljaju veliki izazov za kliničare zbog polimorfi zma u ekspresiji, udruženos ti sa psihijatrijskim i drugim pedijatrijskim oboljenjama, raznolikosti terapije i njenim ograničanjima.

Beta receptor blocker and erectile function: nebivolol ...

Pored vazodilatacije, NO ima antiagregacijsko djelo-vanje, smanjuje proliferaciju glatkih miπiÊnih stanica i mi-StruËni rad UDK 616.12=163.42=111 Professional article SAÆETAK: Blokatori beta receptora (BB) predstavljaju vaæn u skupinu lijekova glede ...

IN ENJERING BEZBEDNOSTI I UPRAVLJANJE RIZIKOM* SAFETY ...

Zato je veoma va no da se one na odreˇeni na˛in vrednuju i rangiraju kako bi se posebna pa nja posvetila upravo onima koje predstavljaju najve¸u potencijalnu pretnju po bezbednost i zdravlje.

Invanzivna i interventna kardiologija u lijeËenju ...

Novi izazov koji predstoji buduÊnosti predstavljaju perkutane intervencije na srËanim valvulama ko-jima bi se zaobiπli konvencionalni opseæni postupci lijeËenja u sklopu kardijalne kirurgije i tako omoguÊio πto poπtedniji i jednostavniji naËin njihovog rjeπavanja sa stajaliπta pacijena-ta.