Sputtr.com | Alternative Search Engine

Predstavljaju

LEČENJE JODOM 131

Bolesnici tretirani sa radioaktivnim 131 I predstavljaju opasnost po druge pojedince (jer ih mogu ozračiti), kao što je bolničko osoblje, porodica pacijenta i treća lica sa kojima pacijenti mogu doći u bliski kontakt.

DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC VALUE OF PROCALCITONIN MEASUREMENT ...

dijagnostici predstavljaju ''zlatni standard''. "Klju~ne re~i: prokalcitonin, sepsa, sistemski inflamatorni odgovor, septi~ni {ok. ABSTRACT Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) as a

UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA U ELEKTRONSKOM OBLIKU U SUSTAVU ...

Informacija, dokumentacija, specifikacija, plan kvalitete, poslovnik kvalitete i zapis predstavljaju dokumente koji omogućuju komunikaciju i kvalitetno upravljanje organizacijama.

Evolucija radijske pristupne mreže u mobilnim sustavima ...

Premda su principi primijenjeni u silaznoj i uzlaznoj vezi slični, neke temeljne razlike utječu na projektiranje sustava - u silaznoj vezi tako dijeljene resurse predstavljaju snaga i broj kodova dostupan na osnovnoj postaji, dok je u uzla-znoj vezi snaga raspodijeljena među terminalima, a kritični ...

UTICAJ ŽENSKIH POLNIH HORMONA NA PARODONCIJUM TOKOM ...

parodoncijuma predstavljaju jedno od najčešćih oboljenja čoveka i glavni uzrok gubitka zuba posle 45. godine živo ta u našoj sredini [1]. Utvrđeno je da su dentalni plak i

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Primjena cikličke voltametrije u određivanju antioksidativne aktivnosti bioloških uzoraka SA ETAK Polinuklearni kompleksi eljezo(ІІІ) iona sa polimernim ugljikohidratima kao što je dekstran ili šećerima kao što su saharoza ili glukoza, korišteni u liječenju anemije, predstavljaju ...

Regional Cooperation - Priority for Serbian Businesspeople

Deo te otvorene komunikacije privrednika Srbije i njihovih komora u okviru Ameri~ke inicijative za saradnju u jugoisto~noj Evropi, SECI predstavljaju i razgovori o investicionim potrebama zemlje i konkretnim zajedni~kim projektima koje treba da ostvari vi{e zemalja iz regiona da bi oni dali potreban ...

Industrija autohtonih mlijecnih proizvoda u Bosni i Hercegovini

Publikacija je proizvedena unutar projekta Lanci vrijednosti za zapošljavanje Razvojnog programa Ujedninjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH). Stavovi izneseni u ovoj publikaciji ne predstavljaju nužno i stavove UNDP-a u BiH.

PROGRESSIVE FORMS OF MULTIPLE SCLEROSIS: CORRELATION WITH T1 ...

rezonance (MR) mozga predstavljaju destruktivne lezije multiple skleroze (MS) koje karakteri{e aksonalni gubitak. Cilj: da se uporede karakteristike magnetne rezonance (T1

Sveu č - CILJNA ORIJENTACIJA I MOTIVACIJSKA KLIMA ...

posredno djeluju na sportska postignu ća, takva ponašanja u biti i sama predstavljaju svojevrsne ishode. Teorija postignu ća (Achievement Goal Theory, AGT) naj češ ći je teorijski okvir