Sputtr.com | Alternative Search Engine

Preduzimaju

Departman poslediplomskih studija - Kvalitet usluga i ...

Nezavisno od mera koje se preduzimaju na makro nivou u cilju smanjenja zagađivanja na makro nivou, potrebno je da svako preduzeće u turizmu kontinuirano radi na smanjenju

IN ENJERING BEZBEDNOSTI I UPRAVLJANJE RIZIKOM* SAFETY ...

Ovo se posti e primenom preventivnih mera i mera zaštite koje predstavljaju skup razli˛itih aktivnosti koje se preduzimaju radi spre˛avanja povreˇivanja ili ošte¸enja zdravlja zaposlenih.

Z A K O N

... human health effects associated with exposure to airborne particulates, Bearing in mind also the need to avoid, in so far as possible, taking measures for the achievement of the objectives of this Protocol that aggravate other health and environment-related problems, Svjesne da mjere koje se preduzimaju u ...

RELEVANT EU TERMS

Tako:e uključuje akcije koje vlade EU preduzimaju zajedno u oblasti „pravosu:a i unutrašnjih poslova“ i u oblasti zajedničke spoljne i bezbednosne politike.

ANjA POGODNOSTI ZA ODRŽAVANjE SLOŽENIH TEHNI Č KIH SISTEMA ...

namene, obuhvata postupke koji se preduzimaju s ciljem da sistemi budu što duže u ispravnom, odnosno, funkcionalnom stanju, koje se još naziva i

SEMINAR ZA LEKARE

Uvek se preduzimaju uz ličnu saglasnost osobe koja se veštači ili njenog staratelja, u slučaj u odsustva poslovne sposobnosti. Pozivajući veštaka iz oblasti kliničke neuropsihologije, sud od njega očekuje pomoć pri donošenju odluke prilikom vaganja činjenica koje nije u stanju da ...

PRAVILNIK

UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se uslovi, način, postupak, rokovi i organizacija sprovođenja unutrašnje i spoljne provere kvaliteta stručnog rada, mere koje se preduzimaju za otklanjanje uočenih nedostataka, evidencije i izveštaji koji se vode i sačinjavaju u vezi sa proverom ...

Z A K O N O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Z A K O N O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA I. OPŠTE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se mjere i radnje koje se preduzimaju radi otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

KONVENCIJA O ELIMINISANJU SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE ŽENA

Države članice preduzimaju sve podesne mere radi otklanjanja diskriminacije žena da bi im obezbedile jednaka prava kao i muškarcima u pogledu obrazovanja, a posebno da bi na

PRAVILNIK O OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA HIGIJENE HRANE U BILO ...

predstavlja vrednost kontaminacije iznad koje se preduzimaju korektivne mere kako bi se održala higijena procesa; 3) mikrobiološki kriterijum jeste kriterijum na osnovu koga se definiše prihvatljivost