Sputtr.com | Alternative Search Engine

Prekshme

Drejt Menaxhimit të Bazuar në Rezultate në Njësitë e ...

Rritja e kërkesës së publikut për më tepër përgjegjshmëri dhe efikasitet në administrimin e të mirave publike dhe kryerjen e shërbimeve sa më cilësore bazuar në një raport të drejtë kosto-përfitim, i ka sfiduar mënyrat tradicionale të qeverisjes duke synuar rezultate të prekshme ...

ALMEX - ALBANIAN MILITARY EXHIBITION, A MILITARY PROMINENT EVENT

Jo vetëm "paradë produktesh" por edhe performanca te prekshme nga afër, do te jete karakteristika tjetër e ALMEX: poligonet dhe qytetet taktike ushtarake do te jene sfondi natyral për demonstrime te armatimeve, automjeteve, e pajimeve ushtarake te ekspozuara ne ALMEX.

LETËR PËR MENAXHMENTIN - Kuvendi Komunal VITI Raport i ...

Edhe pse është bërë regjistrimi i pasurisë në vitin 2004 mirëpo, në vitin 2005 nuk është bërë inventarizimi i pasurive të prekshme dhe atyre të paprekshme, njëherit nuk është bërë as zhvlerësimi dhe amortizimi i pasurive të prekshme dhe të paprekshme.

Katalog Botimesh

Për t'i bërë këto thesare të çmuara, të prekshme dhe të lexueshme, autori Niko Tyto i ka mbledhur një e nga një, duke i klasifikuar sipas tematikës që ato përcjellin.

Poverty and Social Impact Analysis

Qe ne fillim, ai e kuptoi rendesine e berjes se nje analize per varferine dhe ndikimin social (AVNS) per nje kuptim me te mire te ndikimeve te reformes ne sektorin e ujit ne Shqiperi mbi konsumatoret, sidomos mbi shtresat e varfera dhe grupet e prekshme.

Kreu I RRITJA E NDËRGJEGJËSIMIT PËR TRAFIKIMIN E QENIEVE ...

Në Shqipëri, sikurse edhe në shumë vende të tjera, rritja e ndërgjegjësimit të publikut të gjerë, si edhe të personave në pozita veçanërisht të prekshme, është shumë e rëndësishme për luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore.

Republika e Kosovës

Asetet e prekshme me çmim të blerjes prej më shumë se 1,000 euro dhe më pak se 3,000 euro, të siguruara pas datës në të cilën ky ligj hyn në fuqi, do të vendoset në një grup të vetëm të aseteve dhe do të zhvlerësohet me shkallën 20% të vlerës së aseteve në grup, pa marrë ...

Biznes, Menaxhim & IT

SIPËRMARRJA është fryma që i materializon di-jet akademike në iniciativa të prekshme biznesi. Vullneti dhe ambicja që karakterizon njerëzit tanë ilustrohet nga cilësitë apikative në struktu-rat Administrative dhe Menaxhuese të Univer-sitetit.

PROGRAM ORIENTUES PËR PËRGATITJEN E PROVIMIT KOMBËTAR TË ...

Aftësia për të identifikuar dhe për të përshkruar) Të identifikosh do të thotë të zbulosh kuptimin e gjërave të prekshme (për shembull ministrat ose jo të prekshme (për shembull koncepte të tilla si drejtësia, barazia etj).

KOMUNA E KAÇANIKUT LETËR PËR MENAXHMENTIN

Gjetjet kyçe: Menaxhimi i pasurive të prekshme dhe atyre të paprekshme nuk është në nivelin e duhur dhe se për këtë menaxhim mungojnë procedurat e shkruara dhe instruksionet duke filluar nga MEF-i, Thesari, KK-ja.