Sputtr.com | Alternative Search Engine

Premje

Zaraza virusom humane imunodeficijencije i tuberkuloza ...

Tre}eg dana po primitku bolesnik je premje{ten u Klini~ku bolnicu Dubrava, gdje je operiran. Odstranjen je dio terminalnog ileuma i u~inje-na desna hemikolektomija sa ileotransverzalnom ter-minoterminalnom anastomozom i jejunostomijom.

Prikaz bolesnika s brucelozom i sakroileitisom s klini~kim i ...

Prikaz bolesnika Dvadesetdvogodi{nji elektri~ar iz Posu{ja, Bosna i Hercegovina, premje{ten je u Kliniku za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljevi} ...

t4rls;+iqTi*"ffi 1

... ., uzNEtuutuu REflsrTs tktu not€ikti skaidri premje-ll l; iutiilil';;acp. pc' ro- raun.mini.str'"-"!1.1T'q-i I; ;;il;" ctoziltilustasa-datu kitcriji' vcsta BNS' tui- ...

Efektivnovrijemefarmerskih vitalaTajfunpriprivla~enjudrva ...

Premje{tanjetraktora- Tractor repositioning 0,07 0,09-0,25 0,26-3.2. Privitlavanje- Winching 0,07 0,09 0,06 0,26 0,28 0,29 3.3. Odvezivanjetovara- Unhooking the load 0,39 0,49 0,24 1,35 1,46 1,26 3.4.

KATALOG INFORMACIJA UREDA DRŢAVNE UPRAVE U VUKOVARSKO ...

r e p u b l i k a h r v a t s k a ured drŢavne uprave u vukovarsko-srijemskoj Ţupaniji katalog informacija ureda drŢavne uprave u vukovarsko-srijemskoj Ţupaniji r edni broj , naziv i mjesto u kojem se nalazi organizacijska jedinica u reda koja posjeduje , raspolaŢe ili nadzire informaciju p ...

KATALOG INFORMACIJA

"LUKA PLOČE"D.D. - KATALOG INFORMACIJA 1 U skladu sa stavkom 4. članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama Katalog informacija sadrži pregled informacija Društva „Luka Ploče" d.d. sa sistematiziranim pregledom informacija, opisom sadr aja, formatom i razinom dostupnosti.

SKRIPTA ZA VJEŽBE IZ INFORMA TIKE

24 1.2.5.2 Premje„tanje sadrÂaja ¸elija Ako Âelimo sadrÂaj neke ¸elije premjestiti na drugu lokaciju koristimo naredbe IzreÂi (Cut) i Zalijepi (Paste).

9732 PS2 Manual Croatian

•Izvucite mreÏni kabel iz elektriãne utiãnice prije ãi‰çenja ili premje‰tanja konzole ili kad ne namjeravate koristiti konzolu dulje vremensko razdoblje.

Faktori rizika

prva_stranica prva_stranica. R e g i s t a r o s o b a s a *a e ** e r n o m b o l e *a ** u Lije*nik:_____ (Ime i prezime, *aifra) C r o D i a b Centar:_____ Datum prijave:_____ OIB Ime* Prezime* Mjesto i adresa stanovanja Neodre**en Tip 1 Tip 2 Drugi Preminuo Premje*at en Aktivan Dijabetes ...

Na osnovu člana 9

DIO DRUGI - INTERNI PREMJE Š TAJ I RASPORĐIVANJE Član 4. (Interni premještaj i raspoređivanje zaposlenika) (1) Interni premještaj i raspoređivanje zaposlenika može se izvršiti: a) ...