Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pretendents

2 1.8.5. Piedāvājums jāiesniedz valsts valodā. Kvalitāti ...

Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam. 1.8. Piedāvājuma noformēšana: 1.8.1.

III. MEr[<stipendij as pretendents

*-ffJm-'Fr I EG U LD-U U MS TAVA NAKOTN E APSTIPRTNU: KandgryasVftvada domes pdefi/nffijs R. Bdrenis 20,,!^(@.:#;l; Izdots saska4rd ar Ministru kabineta

Publicēts: Vēstnesis , 16

Pēc šo noteikumu 10.punktā minētā termiņa beigām darba aizsardzības vecākais speciālists (turpmāk - pretendents), lai iegūtu kompetenta speciālista sertifikātu, kas apliecina personas kompetenci darba aizsardzības jautājumos (turpmāk - kompetenta speciālista sertifikāts), vēršas ...

Apstiprināts

Ja Pretendents līguma izpildei paredz piesaistīt apakšuzņēmējus, tad piedāvājumam jāpievieno 6.1.1. punktā un 4.pielikumā noteiktie dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja kvalifikāciju un spējas izpildīt attiecīgo darbu veidu, kā arī apakšuzņēmēja(u) rakstisku ...

SIA „KRĀSLAVAS SLIMNĪCA"

Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs iepriekšminētos dokumentus, Pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkuma procedūrā. 4.4.

satendero gancxadeba Sps “meqanizatoris”is mier sawvavis ...

Tbilisi, პეკინის ქ. #34, II sarTuli; 7. yovel pretendents aqvs mxolod erTi satendero winadadebis wardgenis ufleba. satendero winadadebis warmodgena dasaSvebia rogorc erT, aseve ramodenime lotze.

APSTIPRINĀTS SIA „Saldus siltums” iepirkuma komisijas ...

Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas ir uzbūvējis un nodevis ekspluatācijā vismaz 3 (trīs) siltumtrases, pazemes gāzes vadus vai ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, kuru

ATKLĀTA KONKURSA „ NEIEPIRKTO MEDIKAMENTU UN MEDICĪNAS ...

Pretendents piedāvājumus var iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām. 1.5. Līguma izpildes laiks – 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 1.6.

NOLIKUMS Par būvdarbu vadītāju un būvuzraugu ...

Kavējuma gadījumā pretendentam jākārto kvalifikācijas atbilstības pārbaude LBS BSSI Kvalitātes Rokasgrāmatā (KR) noteiktajā vispārējā kārtībā; 3.1.2 pretendents pēdējo 5 gadu laikā ir savācis vismaz 90 resertifikācijas punktus , kas norādīti šā nolikuma 4 . punktā; 3.1.3 ...

Kārtība dalībai Starta programmā

Ja banka noraidījusi finansiālā atbalsta pieteikumu vai arī pretendents atsakās no bankas apstiprinātā projekta realizācijas, tad pretendents saglabā tiesības iesniegt bankā jaunu finansiālā atbalsta pieteikumu.