Sputtr.com | Alternative Search Engine

Preukazne

VPLYV VÝSEVKU A TERMÍNU SEJBY NA TVORBU ÚRODY VYBRANÝCH ...

Výšku úrody preukazne ovplyvňovali odroda, termín sejby (neskorší termín úrodu zni oval) a poveternostné podmienky pokusných rokov (extrémne silný vplyv).

Problémy vidieka v súvislosti s transformáciou ...

Za oba vybrané kraje boli vypočítané priemerné ukazovatele, ktoré sa následne podrobili testu zhody dvoch stredných hodnôt, pričom boli stanovené hypotézy: Ho: Predpoklad, e hodnoty syntetického ukazovateľa rozvoja oboch krajov sú rovnaké t.j. nie sú medzi nimi výrazné preukazné ...

koplošného a záhradkárskeho pestovania zemiakov

variabilita úrod skúšaných odrôd bola ovplyvnená odrodou (vysoko preukazne) a ro čníkom (preukazne). Štatisticky významne vyššie úrody v p orovnaní s ostatnými skúšanými

Časť 17 Betonárska výstu

Pre materiály s dobrou zvariteľnosťou je potrebné preukazné skúšky zvariteľnosti vykonať, ak je to predpísané v projektovej dokumentácii stavby.

Hladiny cytokínov upacientov pred apo uzávere defektu ...

Pri porovnaní koncentrácií protizápalového cytokínu IL-10 vperiférnej krvi pred av prvý deň po chirurgic-kej intervencii sa nezistili štatisticky preukazné rozdiely.

Vplyv systémov hospodárenia na úrodu zrna, slamy a ...

Medzi vöetk˝mi rokmi bolí vysoko preukazné rozdiely. V low input systéme sme dosiahli 4,09 tha-1, v ekologickom 3,48 tha-1 takûe v ekologickom systéme sme dosiahli 85,1 % úrody low input systému (preukazn˝ rozdiel).

VPLYV HLADOVANIA NA ESTRUS NULLIPRNYCH SAMC BROJLEROVCH ...

Rozdiely v priemernej hmotnosťi mláďat na 35. deň boli ni šie v pokusnej skupine 36, avšak dané rozdiely v hmotnosti neboli štatisticky preukazné.

Molekulárne markery v identifikovaní a charakteristike ...

Pri mikrosatelitoch bola zaregistrovaná preukazne väčšia rôznorodosť v porovnaní s RFLP markermi (Plaschke et al., 1995, Bryan et al., 1997), pričom vysoký stupeň polymorfizmu a rovnomerné rozlo enie po genóme z nich robí bohatý zdroj genetických markerov.

Research Journal of Agricultural Science, 41 (1), 2009 WEED ...

Po aplikácii herbicídov boli zistené preukazné zmeny burinového spoločenstva v početnosti burín a v zmene podielov burín na celkovom zložení spoločenstva.

Časť 27 ZLEPŠOVANIE ZEMÍN

V dokumentácii o preberacích skúškach sú zahrnuté všetky preukazné skúšky, skúšky vykonané na stavebných materiáloch, stavebnej zmesi a skúšky vykonané na vrstve.