Sputtr.com | Alternative Search Engine

Prihode

Kvalita života pacientov sangínou pektoris liečených ...

Vyraďovacie kritéria sa zameriavali na vylúčenie pa-cientov sozávažnou alebo nekontrolovanou artériovou hypertenziou (krvný tlak ≥ 180/110 mmHg), na pacien-tov sosubakútnymi kardiovaskulárnymi syndrómami [tri mesiace po infarkte myokardu (IM), tromboembolickej príhode alebo náhlej ...

oporezivanja Eliminating international double taxation

... za mene i moje preduzeće?  Pregled lokalnih poreskih pravila u vezi sa oporezivanjem nerezidenata u Srbiji i njihova praktična primena  Pregled najvažnijih odredbi iz bilateralnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i njihova praktična primena  Optimizacija poreza na prihode ...

Sprečavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja

... poreskim / finansijskim menadžerimaodgovornimzaprimenurelevantne regulative i pripremuporeskihprijava  Finansijskimdirektorimaodgovornimzaporesko planiranjeuvezisatransakcijamasanerezidentima  Finansijskim menadžerimanadležnimzakontrolui nadzor procesa obračuna i plaćanja poreza na prihode ...

PORESKA PRIJAVA O OBRA^UNATOM I PLA]ENOM POREZU NA PRIHODE OD ...

PP OPJ--3 Isplatilac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA-- PORESKA UPRAVA --Sedi{te isplatioca

Nove izmene u Pravilniku o uplatnim računima javnih prihoda

Poredpropisivanjanovihuplatnihraèuna, izmenamapomenutogpravilnikavršise dopunanazivakododreðenihuplatnihraèunaradipravilnogevidentiranjauplatajavnih prihodakojiseutvrðujurešenjemPoreskeupraveijavnihprihodakojisuure*imu samooporezivanja.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Porez na prihode od samostalne delatnosti Član 110 Porez na prihode od samostalne delatnosti utvrđuje se rešenjem nadle nog poreskog organa: 1) na osnovu podataka iz poreske prijave, poreskog bilansa, poslovnih knjiga i drugih podataka do kojih dođe putem kontrole ili na drugi način - za obveznike ...

www.ubs-asb.com

Eksploatisanje bogatih rudnika srebra u Brskovu, Rudniku, Trepči, Brvniku i drugim mestima davalo je vladaru velike prihode koje je upotrebljavao dobrim delom za nabavku oružja i najamni čke vojske ali i za gra đenje manastira i crkava, unapređivanje privrede, opremanje dvora itd.

Marica - Parica - DEČIJA ŠTEDNJA CHILDREN SAVINGS

Od 27.03.2010. napla ćuje se porez 10% na prihode od kapitala na kamatu. Na dinarska sredstva po osnovu štednih depozita, oro čenih ili po vi đenju, ne pla ća se porez./

Kriza i porezi The crisis and taxes

Ako pretpostavimo da su potrošači vrlo osjetljivi na promjenu cijena, država će povećanjem stope PDV-a s 22% na 23% prikupiti jednake prihode, a ne veće kako je računala u svojoj simulaciji.

Fakultet za turizam, hotelijerstvo i trgovinu Bar Wild Beauty

radna mjesta i u budućnosti povećavali prihode. Zahvaljujem se partnerima, konsultantskoj kući Horwath Consulting iz Zagreba, Fakultetu za