Sputtr.com | Alternative Search Engine

Prijemu

Nizak arterijski pritisak na prijemu kao prediktor smrtnog ...

Strana 410 VOJNOSANITETSKI PREGLED Volumen 68, Broj 5 Correspondence to: Aleksandra Jovelić, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Klinika za Kadiologiju, Institutski put 4, 21204 Sremska Kamenica, Srbija.

Naziv organa/ tijela za izdavanje putne isprave za izbjeglice ...

Obrazac 3 - Образац 3 - Form 3 Stranica/ Страница/ Page 1 od/ од/ оf 1 Naziv organa/ tijela - ***** ***** Name of Issuing Authority Broj zahtjeva - *** ***** Application number Datum - **** Date POTVRDA - ***** CONFIRMATION OF RECEIPT O PRIJEMU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE I PREUZIMANJE PUTNE ...

UTICAJ POJAVE I INTENZITETA VAZOSPAZMA NA ISHOD KOD ...

Najveći broj pacijenata na prijemu bio je Hunt-Hess gradusa II i III (70%). Najbolji ishod imali su pacijenti koji su na prijemu bili ni eg Hunt-Hess gradusa- O, I i II (45%).

AKUTNI MIOKARDNI INFARKT SKOR I EHOKARDIOGRAFSKI PARAMETRI ...

Sadrži variable neophodne za analizu AMIS_NS skoring sistema kao i brojne variable za dodatne analize u budućim radovima: osećaj ličnog zdravlja – veoma loše, reanimacija na terenu ili neposredno po prijemu u CCU, srčana dekompenzacija, EKG znaci da je pacijent, sa sada aktuelnim i ...

Tumori mozga kod bolesnika koji su primarno psihijatrijski ...

Neurološkim pregledom na prijemu kod bolesnice je ustanovljena laka asimetrija lica, glava je bila lako povijena na levu stranu, jezik je blago devirao u desno pri protruziji, levi taban bio je nem, bez drugih ispada i deficita u neurološkom nalazu.

PROVERA PRODAJE BESPLATNIH AKCIJA

račun najranije tri radna dana od obavljanja transakcije tj. prodaje akcija. Jedinstveni broj Naloga je broj sa Potvrde o prijemu Naloga za prvu prodaju besplatnih

E ss kk uu ll aa pp 2008;3(1-2):24-31 S - VIŠESLOJNA ...

Pokazalo se da je na prijemu i u prvih 48 sati hospitalizacije klinička procena ponekad nerealna, da nije prepoznato preko trećine ozbiljnih slu-

zapošljavanje Član 2

1/15 pravilnik o prostornim i tehniČkim uslovima za rad agencije za zapoŠljavanje, uslovima struČne osposobljenosti zaposlenih, programu, sadrŽini i naČinu polaganja ispita za rad u zapoŠljavanju ("sl. glasnik rs", br. 98/2009) 1.

DEEP VEIN THROMBOSIS IN SUB-ACUTE STROKE REHABILITATION ...

Vol 18, No. 3, September 2010 Prtina at al. FP vena tokom rehabilitacionog perioda kod 3 pacijenta (3.22%), 5 (5.37%) pacijenata su imali simp-tomatsku FP DVT i 3 (3.22%) asimptomatsku FP DVT pri prijemu na rehabilitaciju.