Sputtr.com | Alternative Search Engine

Primeniti

Regulatori brzine obrtaja Speed regulators

primeniti za jednofazne asinhrone motore sa regulacijom. Pažnja: Za mali broj obrtaja svi naponski regulatori sa trijakom stvaraju brujanje u motoru.Beleška: Predlažemo da za

POSSIBILITIES FOR THE USE OF HIGH ANGLE CONVEYERS IN SMALL ...

uglja procenjeno je da je opravdano primeniti sendvič transportere čije se obe trake kreću istom brzinom. Za proizvodnju u srpskim rudnicima uglja sa

enjering Kompanija “AkvaPan inženjering” je osnovana 05 ...

PVC korugovane cevi i prateći spojni elementi od PVC-a mogu se trajno primeniti u temperaturnim granicama od 0 ºC do + 60 ºC. 2 2 Korugovane PVC cevi se proizvode za standardne pritiske SN4 (4KN/m) i SN8 (8KN/m),a za potrebe nestandardnih projekata proizvode se i za veće vrednosti temenog ...

Prognostički i terapijski značaj rezidualnog tumorskog ...

Konizacija predstavlja ekscizionu tehniku koja se mo e primeniti u dijagnostičke i terapijske svrhe. Ukoliko su ivice konizata bez patoloških promena (negativan nalaz), koni-zacija predstavlja ujedno i jedinu terapijsku meru koju je potre-bno primeniti.

Simultano određivanje amoksicilina i klavulanske kiseline u ...

Cilj ovog rada bio je da se razvije osetljiva i specifična metoda tečne hromatografije ultra performansi u kombinaciji sa elektrosprej jonizacijom i masenom spek-trometrijom (UPLC/MS) koja bi se mogla primeniti za spektralnu identifikaciju i kvantifikovanje niskih koncen-tracija amoksicilina i ...

UPUTSTVO ZA MONTAŽU KERAMIČKOG VODOKOTLIĆA

Napomena: Preporučujemo sledeće visine ugradnje vodokotlića: ● za visoku montažu 1700mm/2050 mm od poda ● za srednju montažu 800mm/1150mm od poda ● za nisku montažu 210mm/560mm od poda, nisku montažu treba primeniti samo u slučaju da

QMS 9001 modul 5 primena

odgovornost rukovodstva 5.5.1 odgovornosti i ovla[]enja amortizovana promena podrazumeva: - istinski primeniti procesni model tj. o i o na funkcijskom nivou tj: - imati vlasnike funkcijskih procesa, - davanje prednost funkcijskim ciljevima (prednost internom kupcu), - potiskivanje znaČaja ciljeva kljuČnog ...

SAVREMEN PRISTUPLE^ENJU VANBOLNI^KI STE^ENIH BAKTERIJSKIH ...

Na osnovu procene te`ine pacijenti sa CAP-om se dele u tri grupe: a) pacijenti sa malim rizikom smrtnosti (0,1-0,4%): mogu se le~iti ambulantno ili da se rano otpuste iz dnevne bolnice ili sa nekog medicinskog odeljenja; b) pacijenti sa visokim rizikom smrtnosti (22-30%): primeniti preporuke za te{ku ...

Slika 2 - Generalizovana blok {ema audio sistema koja se mo`e ...

Slika 2 - Generalizovana blok {ema audio sistema koja se mo`e primeniti i na radiodifuziju zvuka

ZAŠTITA KUKURUZA OD KOROVA

Radi proširenja delovanja na širokolisne semenske korove DELTACET PLUS se može primeniti u kombinaciji sa herbicidom na bazi terbutilazina. LUMAX 537,5 SE je herbicid koji uz samo jedno prskanje štiti kukuruz od svih poznatijih širokolisnih i jednogodišnjih uskolisnih korova iz semena, tokom ...