Sputtr.com | Alternative Search Engine

Primerjavo

THERMOELECTRICAL PROPERTIES OF A MONOCRYSTALLINE Al

Raziskali smo elektri~no prevodnost, termonapetost in toplotno prevodnost monokristalnega i-Al64Cu23Fe13 in za primerjavo tudi polikristalnega ikozaedri~nega kvazikristala i-Al63Cu25Fe12.

COMPARATIVE MODELING OF WIRE ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING ...

(BPN) in splo{na regresijska nevronska mre`a (GRNN), sta uporabljeni za dolo~itev in primerjavo VEDM-procesa. Dokazano je,dastaobemetodiprimernizamodeliranjeWEDMssprejemljivonatan~nostjo.Vendarpaimapovratnostnanevronskamre`a

PORABA ANKSIOLITIKOV TER HIPNOTIKOV IN SEDATIVOV V SLOVENIJI

Primerjava s skandinavskimi dr'avami poka'e v Sloveniji sicer vi{jo porabo anksiolitikov, vendar bistveno ni'jo porabo hipnotikov, tako da je skupna slovenska poraba najni'ja v skupini primerjanih dr'av. Zaklju~ki: Glede na primerjavo s skandinavskimi dr'avami je slovenska poraba anksiolitikov in ...

OCENA KAKOVOSTI SESTAVLJENIH KAZALCEV BLAGINJE NA PODLAGI ...

Ker so sestavljeni kazalci izra eni kot posami*ne spremenljivke omogo*ajo rangiranje in primerjavo enot. Zbirno lahko prika ejo raznovrstne informacije (povzamejo vsebino velikega števila opazovanih kazalcev), vendar pa lahko v tem procesu tudi zakrijejo dolo*ene zna*ilnosti, ki so morda pomembne za ...

The development of dairying in Europe: potential evidence ...

Cena analiz onemogo≠a sistemati≠no vzor≠e-nje, diferencirani na≠ini pre∫ivljanja pa bodo verjetno prepre≠ili neposredno primerjavo vzorcev z razli≠nih najdi∏≠.

SIGNALI – tipi analiznih metod

lahko definiramo kot primerjavo nekega merjenca z osnovno . Razliko med merjencem in osnovno enoto lahko dolo čimo neposredno z merili ali z uporabo merilnih naprav, instrumentov.

CHARACTERIZATION OF PVD Cr-C, Cr(C,N) AND Cr-N HARD COATINGS

primerjavo smo pripravili tudi stehiometri~ne in nestehiometri~ne Cr-N in Cr-C prevleke. Prevleke smo pripravili z naparevanjemvtermionskemsistemuBAI730M(Balzers)zaionskoprekrivanje.Zapodlagesmouporabilipoliraneplo{~iceiz

Pogostnost bakterijske vaginoze in povezava sprezgodnjim ...

Kli-ni~no diagnozo BV lahko postavimo, kadar najdemo vsaj tri od naslednjih {tirih kriteri-jev (tabela1 za primerjavo znormalnim izcedkom): •prisotnost homogenega, sivkastega, mleku podobnega izcedka, vidnega predvsem ob vhodu vno`nico; •no`ni~ni pH, vi{ji od 4,5; •vonj po ribah (aminski vonj) po ...

A LITTLE CONTRIBUTION TO THE KARST TERMINOLOGY: SPECIAL OR ...

Vsebina je zbrana in povzeta v preglednici, ki obenem ponuja nove rešitve pri razvrščanju kraških polj ter podaja primerjavo med dinarskim krasom ter krasom v drugih sredozemskih in alpskih de elah.

Acta - 30/2 (2001) SLIKE

Z merjenjem pretoka na 8 razliËnih profilih in primerjavo razlik v pretokih posameznih odsekov smo prouËevali hidrolo{ke znaËilnosti Bele. Pokazalo se je, da se hidrolo{ki odziv spreminja glede na deleæ napajanja iz kra{kega ali fli{nega zaledja.