Sputtr.com | Alternative Search Engine

Primjena

Moderna izborna kampanja - od plakata do Facebooka

Microsoft PowerPoint - 20090212 Primjena.com moderna izborna kampanja on line.ppt

Applying Ethernet in public access telecom networks

33* Revija19/2006/2 *Ericsson*Nikola*Tesla* Ozren Kopajtić: Primjena tehnologije Ethernet u izgradnji javnih pristupnih telekomunikacijskih mreža (33-53) Ozren Kopajtić Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, Hrvatska Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, Croatia Ozren Kopajtić Ključne riječi ...

PRIMJENA AHP METODE ZA IZBOR LOKACIJE LUKE NAUTIČKOG TURIZMA ...

PRETHODNO PRIOPĆENJE / PRELIMINARY COMMUNICATION NAUTIČKI TURIZAM "Naše more" 55(5-6)/2008. ISSN 0469-6255 (249-261) 249 PRIMJENA AHP METODE ZA IZBOR LOKACIJE LUKE NAUTIČKOG TURIZMA NA PRIMJERU SJEVERNOG JADRANA AHP Method Applied in Selecting a Location for a Nautical Tourism Port (Case ...

Primjena genetičkog algoritma u rekonstrukciji granice ...

Border reconstruction of the Sutorina exit of Bosnia and Herzegovina to the Adriatic Sea by using old maps Nedim Tuno 1, Admir Mulahusić 1, Mithad Kozličić 2, Zvonko Orešković 3 1 University of Sarajevo, Faculty of civil engineering, Department of geodesy, Sarajevo, B&H 2 University of ...

PRIMJENA PLANIRANJA EKSPERIMENATA U OPLEMENJIVANJU MINERALNIH ...

UDK 622.7:519.25 Pregledni rad UCD 622.7:519.25 Review PRIMJENA PLANIRANJA EKSPERIMENATA U OPLEMENJIVANJU MINERALNIH SIROVINA SLAVKA PFAFF, BRANKO SALOPEK Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, HR 10000 Zagreb, Hrvatska E-mail: pfaffs@rgn.hr Ključne riječi ...

PRIMJENA CFD-a NA RA^UNARIMA VISOKIH PERFORMANSI U RJE[AVANJU ...

PRIMJENA CFD-a NA RA^UNARIMA VISOKIH PERFORMANSI U RJE[AVANJU IN@ENJERSKIH PROBLEMA D. Stojkovi}, N.Jovi~i}, E.Me{i}, F.Durst, Friedrich-Alexander-Univerzitet Erlangen-Nirnberg, Institut za Mehaniku Fluida, Cauerstraße 4, D-91058 Erlangen, Njema~ka REZIME U ovom radu predstavljen je dio dosada ...

Primjena odabranih statističkih

EFZG - SERIJA ČLANAKA U NASTAJANJU 06-04 Stranica 3 od 26 Abstract The main thing that connects commercial banks and clients are credits and the criteria (interest rates, fees…) on which they are being offered on the market.

Primjena Fitolife i Zeolita u uzgoju batata

Povrdarstvo 44. hrvatski i 4. međunarodni simpozij agronoma 115 Primjena Fitolife i Zeolita u uzgoju batata Mara Bogoviš 1, Bruno Novak 2, Nina Toth 2 1 HZPSS, Trakošćanska 24, 42000 Varaţdin, Hrvatska (e-mail: Mara.Bogovic@hzpss.hr) 2 Sveuĉilište u Zagrebu, Agronomski fakultet ...

PRimjena.com: Internet i politički marketing

3 3 Informacijska znanost u novom Informacijska znanost u novom okruženju okruženju  Razvojem novih informacijskih  Razvojem novih informacijskih tehnologija 1980-tih, stvara se globalna-tih, stvara se globalna informacijska infrastruktura koja informacijska infrastruktura koja određuje ...

www.unizg.hr

Rad pod naslovom Primjena ciklodekstrina u razvoju novog ljekovitog oblika s trenutnim osloba anjem zaleplona izradili su na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveu